Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.06.2011 13:30 - ВТОРА ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 6924 Коментари: 17 Гласове:
1До Председателя на Министерски съвет г-н Бойко Борисов

До  Министъра на финансите г-н Симеон Дянков

До Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

До Омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев

До Председателя на Народно събрание на Република България

 

1.ОПРОВЕРЖЕНИЕ СРЕЩУ ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ и на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОДАДЕНА ОТ НАС ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

2.ЖАЛБА СРЕЩУ НАЛОЖЕНАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННА ПРАКТИКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ, МИТА и т.н. – ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА БАНКОВА СМЕТКА НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

От Българските граждани, членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук” – наброяваща към 01.05.2011 г. общо 2072 поддръжника.

 

http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1            Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото бихме искали да изкажем нашето недоволство от официално застъпената държавническа позиция в лицето на Министъра на финансите, Министъра на вътрешните работи и Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание по подадената от нас Петиция за държавните такси. Считаме за крайно незадоволителни всичките получени отговори от компетентните държавни органи по подадената от нас Петиция за държавните такси и Приложение № 1 към Петиция за държавните такси по множество съображения.

1.На първо място всички отговори на държавните органи третират единствено проблема с начина на заплащане на държавните данъци и такси по банков път и по никакъв начин не отговарят на поставената от нас проблематика, свързана с необходимостта от цялостно реформиране режима на държавните такси в България, същата тематика подробно изложена в Приложение № 1 към Петиция за държавните такси и съобразена с доклада на Световната банка от 2008 г. в тази връзка, впредвид хаоса и несистематизираността на действащата нормативна уредба, липсата на добра административна организация, съществуващите дискриминационни разпоредби и практики, наличието на ограничителни по характер такси и  грубото погазване на принципа за определяне на държавните такси единствено при отчитане разходите за извършване на услугата.

2. Съгласно официално застъпената държавническа позиция в лицето на Министъра на финансите, Министъра на вътрешните работи и  Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание плащането на държавните такси, и в частност на таксите за издаване на български документи за самоличност , може да бъде осъществено единствено по банков път, по нарочно указана сметка на бюджетното предприятие. Съобразно отговорите на цитираните две инстанции целевото разходване на бюджетните приходи налага тяхното събиране да се осъществява единствено по банков път по нарочна банкова сметка на отделното ведомство. Също така в получените писма /в това число в официалния отговор на Министерство на финансите/ се твърди, че уредените два способа за плащане на държавните такси в чл.2 от Закона за държавните такси – с държавни таксови марки и в брой – по същество обуславят плащането на държавните такси да се извършва единствено по банков път, тъй като „плащане в брой” е равнозначно на „плащане по банков път”,  същото било нормативно уредено и  изключвало плащането на държавните такси да става  с ДТМ.

3.Считаме за некоректно от нормативна гледна точка приравняването на двете понятия за плащане „в брой” и „по банков път” от чл.2 от ЗДТ. Прилагаме подробен списък на нормативни актове, съгласно които се дефинират  и категорично се разграничават двете понятия - плащане „в брой” и плащане „по банков път”. Законодателят на Република България /Народно събрание за гласуваните от него закони и кодекси, както и отделните министерства за приетите от тях наредби, тарифи и указания/ недвусмислено противопоставя понятията плащане „в брой” и „по банков път”. Тълкуванието на чл.2 от ЗДТ, осъществено от Министъра на финансите и Министъра на вътрешните работи, при което се поставя знак за равенство между понятията плащане „в брой” и „по банков път”, е прецедент в българската история, който не е подкрепен от нито един нормативен акт, нито дори от застъпените позиции на самото Министерство на финансите по тълкуване и прилагане на нормативните актове, свързани със заплащане на данъци, такси и осигуровки. Съгласно цитирани в Приложение № 1 указания на Министерство на финансите данъците могат да се платят по банков път, чрез пощенски запис за данъчно плащане или в брой в данъчното подразделение по постоянен адрес на собственика или седалището и адреса на управление на фирмата.  А съгл. разпоредбата на чл. 178, ал.1 от ДОПК : публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане в брой или безкасово по съответната сметка. Публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите, с изключение на задълженията по Закона за местните данъци и такси се плащат безкасово.” Разпоредбата на чл.178, ал.7 от ДОПК  изрично регламентира плащане в брой, като го противопоставя на плащане по банков път : (7) Плащане в брой може да се извършва и на упълномощени лица. Редът за събирането и отчитането на сумите се определя със заповед на ръководителя на съответната администрация или организация.”

 

4.Считаме за некоректна позицията на Министерство на финансите, че уреденото в чл.29, ал.3 от ЗУДБ задължение за осигуряване на безплатно администриране на бюджетните приходи не касае гражданите на Република България – платци на данъци, осигуровки и такси. Напротив, същата разпоредба касае именно гражданите на Република България, като същата е подкрепена и доразвита и в други нормативни актове – напр. разпоредбата на чл.178, (2) прогласява : „Националната агенция по приходите поема разноските по безкасовото плащане, когато:

1. (изм. ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.;) наредителят е физическо лице, което не е едноличен търговец, за данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и

2. се извършват в офисите на обслужващите Националната агенция по приходите банки, разкрити в съответната териториална дирекция.”

 

Също така, съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой на първо място по категоричен начин са разграничени двете понятия – плащане в брой и по банков път, и на второ място нормативно е регламентиран безплатният характер на катровите плащания към бюджетните предприятия, както следва :

 

 Чл. 4.(1) Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.

(2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.

(3) Редът и начинът за преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2 се определят с указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

(4) Министърът на финансите определя сроковете за поетапното преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2.

(5) Дължимите от страна на Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет.

(6) За картовите плащания към бюджетни предприятия по ал. 1 физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси. „

 

5.Считаме за некоректна застъпената от Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Народното събрание позиция, съгласно която целевият характер на приходите и разходите на бюджетните предприятия е противопоставен на възможността заплащането на държавните вземания – данъци, осигуровки, такси – да се извършва по небанков път, в това число чрез държавни таксови марки или в брой на каса на учрежденията. Това становище не е подкрепено нито от нормативната ни уредба, която въвежда като правомощие – право, но и задължение – на министъра на финансите и на ръководителите на отделните ведомства да осигурят организацията по администриране на получените приходи в държавния бюджет. Това противопоставяне на целевия характер, както и на независимостта на съдебната власт /прокарано като аргумент в множество съдебни актове, в това число на ВАС/  противоречи и на философията на въведената със Закона за бюджета на Република България единна бюджетна сметка, в която постъпват всички бюджетни приходи, дори таксите, заплатени в полза на органите на съдебната власт или в полза на Министрество на вътрешните работи, а чрез последващо администриране на тези приходи същите се трансферират обратно по специална бюджетна сметка на компетентното ведомство за покриване на неговите разходи. Съгласно приложени към настоящото изложение списък на нормативни актове – Приложение № 1 – Министрество на финансите ежегодно издава указания към бюджетните организации за администриране на постъпилите приходи, в което разпорежда:  В края на годината касовата наличност на бюджетни, извънбюджетни и чужди средства в лева и валута следва да бъде на нула, като за целта най-късно до предпоследния работен ден за 20... г. тя се внася по съответната сметка на бюджетната организация. Касова наличност може да остане при извънредни причини и обективна невъзможност за внасянето им по банкова сметка (постъпили в брой суми в последния работен ден и др.).” Т.е. Министерство на финансите в своите указания по администриране на бюджетните приходи изрично урежда възможността приходите на бюджетните ведомства да бъдат осъществени по небанков път, т.е. чрез плащане в брой на каса или с държавни таксови марки.

            6. При обстоен преглед на нормативната ни уредба констатираме, че законодателят категорично посочва случаите, при които цели плащането на публичните задължения да се осъществява по банков път, като в тази група не попада плащането нито на държавните такси по издаване на документи за самоличност, нито на държавните такси към органите на съдебната власт – никъде в нормативната ни уредба /нито в ЗБЛД, нито в отделните тарифи, нито в друг акт/ не е посочено изрично, че плащането на държавните такси към МВР или към съда следва да бъде осъществено не с държавни таксови марки съгласно регулацията на чл.2 от ЗДТ, а по банков път.

7. За съжаление през последните години /след 2005 г./ се налага практиката плащането  на данъците и осигуровките – като приход на НАП - да се осъществява единствено по банков път. В този смисъл са разпоредбите на чл.9а, ал.3 от КСО и чл.178, ал.1 от ДОПК. Тази практика е дискриминационна, тя се отличава коренно от масовата практика и политика на държавните органи на Република България, прилагана десетилетия наред, съгласно която плащането на данъците, таксите и осигуровките се осъществява чрез вариация от  способи, в това число : в брой на каса на учрежденията, с банков превод или с държавни таксови марки. Държавната администрация на Република България в лицето на ръководителите на отделните ведомства, министъра на финансите, БНБ, счетоводните отдели към бюджетните предприятия и т.н. – години подред осъществяват администриране на бюджетните приходи, постъпили по банков и по небанков път в съответното ведомство, отчитат ги на централния бюджет и по никакъв начин не застрашават нито целевия характер на приходите, нито независимостта на съдебната власт.

8.Съобразно масово наложената практика в България към днешна дата,  държавните органи и бюджетните предприятия приемат заплащането на държавните такси за услуги, извършвани от тях, както и на данъци, осигуровки, мита и други публично-правни задължения да се осъществява единствено по банков път, по нарочно указана банкова сметка на бюджетното предприятие в частна търговска банка. Считаме, че тази практика  е дискриминационна, тя поставя в неравноправно положение платците на държавни такси и данъци. С действията си по игнориране на останалите законово регламентирани способи за заплащане на държавните вземания – с държавни таксови марки или в брой на каса при учреждението – като едновременно с това задължават данъкоплатците да извършват плащания към бюджета единствено по банков път, държавните органи и в частност МВР /във връзка с издаването на документите за самоличност – лична карта, шофьорска книжка, паспорт/ извършват дискриминация на българските граждани по икономически критерий, като поставят в неравностойно положение тези български граждани, които нямат банкови сметки в частната търговска банка, в която е открита бюджетната сметка, и/или нямат достъп до банков офис/клон на съответна банка в своето населено място, и/или нямат нужните икономически познания във връзка с извършването на банкови операции, затрудняват се при избора на банка, от която да извършат превода с оглед различните банкови такси и комисиони във всяка частна търговска банка при вноска на каса или при превод по сметка и т.н. Дискриминирани са всички български граждани, които живеят в малки населени места, възрастните хора, подрастващите, при които липсва житейски опит и достатъчни икономически познания, дискриминирани сме всички платци на паразитни банкови такси и комисионни, съпътстващи плащанията към бюджета. Всички български граждани са натоварени да плащат прекомерни банкови такси за превод / респ. за вноска на каса по сметка на бюджетното предприятие в съответната банка при всяко плащане на държавна такса или данък, те поемат допълнителни разходи за превоз до банката, загуба на време и т.н. По този начин се извършва още едно нарушение от страна на държавните органи, а именно : в полза на частните търговски банки, в които има разкрити бюджетни сметки, се предоставя нерегламентирана държавна помощ, осигурява се монополна печалба посредством задължителното заплащане на паразитни банкови такси и комисиони при преводите на държавни такси. Нарушен е чл.19 от Конституцията, който гарантира равни възможности на стопанските субекти, като е осигурено монополно преимущество на единия стопански субект – банките.

Молим за Вашето становище  относно обявяването като дискриминационна  на наложената от всички държавни органи и бюджетни предприятия в Република България практика държавните данъци, осигуровки и такси да се заплащат единствено по банков път, в това число чрез банков превод, вноска на каса на банка или превод посредством ПОС терминално устройство от картова сметка на платеца по банкова сметка на държавното учреждение.

Молим за Вашето съдействие да се възстанови икономическото равновесие на българските граждани и на всички стопански субекти в Република България.       

С уважение:

Българските граждани, членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук” – наброяваща към 01.05.2011 г. общо 2071 поддръжника.

http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1


Тагове:   новини политика,


Гласувай:
1
01. анонимен - ЗДТ предновогодишно, и в апокри...
26.12.2011 09:50
ЗДТ предновогодишно, и в апокрифни(тоест без предварителна дискусия, и без публично предварително анонсиране) условия претърпя измемения...

"Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Държавните такси могат да се плащат чрез държавни таксови марки само ако това е изрично предвидено в нормативен акт. Министърът на финансите определя със заповед реда за унищожаване на държавните таксови марки"Дали държавните органи ще спазят закона в новата редакция-да открият каси за плащане в брой? И втори въпрос-как ще се връща евентуално недължимо платена такса с гербови марки-в хипотезата ,когато не е предвидено "изрично" възможност за подобно плащане
цитирай
2. expose - Вместо новогодишна честитка
26.12.2011 17:07
Промените в ЗДТ осигуриха 100 % монопол на банковия превод. В новата си редакция законът предоставя оперативна самостоятелност на ръководителите да определят начина, по който ще приемат плащания в тяхното ведомство. Държавните таксови марки вече са в историята. Ако някой се излъже да плати няма да получи нито услуга, нито ще му бъдат възстановени изразходваните средства. В това отношение няма промяна - нито преди, нито след нормативната промяна. Държавни такси, платени с ДТМ, и досега не бяха възстановявани с мотива : таксата неправилно е заплатена с ДТМ, а не по банков път, така че няма да получите услуга, но не чакайте обратно и парите си, защото те не са били недължимо платени, вие сами сте поискали услуга, за която дължите такса. В резюме - сами сме си виновни - ние си избираме управниците, а те избират правилата на играта. Да ни е честита новата промяна!
цитирай
3. анонимен - Всъщност тази петиция получи от...
30.12.2011 23:05
Всъщност тази петиция получи отговор-в новия текст на ЗДТ...
А що се отнася до цитираната в петицията фейсбук група-ами подобна група беше създадена преди може би две във -три години от форумен участник в лекс бг-с последователи от предимно юристи, и не знам защо не беше подкрепен той, а трябваше подобна група да бъде създавана пак (да напомним ли думите на великия Г.Делчев от 1899г за "разделението и разцеплението"). Както и да е, вече няма значение. Ето и интересна статия отпреди 2-3 години-цитат "Банки кръвопиици дерат потребителя-за един лев такса плащаш два лева" http://e-vestnik.bg/7870 .
цитирай
4. expose - Инициативата в лекс-бг все още ли е ...
02.01.2012 18:47
Инициативата в лекс-бг все още ли е активна или замря 2009 ? Съществуват неправителствени организации в страната, които близо десетина години провеждат последователна борба. Проблемът с държавните такси е дискутиран на много нива, още през 2008 г. в свой доклад Световната банка отправи критики към България относно режима на държавните такси в страната , като наблегна на нуждата от цялостна реформа - нормативна и организационна, но за съжаление същият остана без резултат. Петицията за държавните такси в продължение на официалната държавна политика не получи отговор от нито една инстанция, до която бе отправена. Промяната на чл.2 от Закона за държавните такси показва една тревожна тенденция в България гражданските инициативи да бъдат заглушавани със силови похвати на ниво Народно събрание и Министерски съвет чрез лобистки нормативни промени, или посредством предварително съгласувани изкривени съдебни практики. Остава отворен въпросът има ли място за граждански контрол в България, пречупен ли е свободния ни дух и посредством какви похвати следва да защитаваме накърнените си права и свободи щом всяка жалба води до неблагоприятна последица за жалещия се. Предварително обречено на провал ли е гражданското ни мислене или тепърва ще го градим...
цитирай
5. анонимен - ДОПК: "Чл. 178. (1) Публ...
09.01.2012 23:15
ДОПК:
"Чл. 178. (1) Публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане в брой или безкасово по съответната сметка. Публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите, с изключение на задълженията по Закона за местните данъци и такси се плащат безкасово"
Тоест ако приложим тълкуване другите "публични задължения"(по 162 ал 2 ДОПК), които не се установяват и събират от НАП би трябвало да могат да се плащат и в брой. А чл 2 ал 1 от ЗДТ(които се явява като lex specialis в случая) също позволява и плащане в брой-а благоприятното тълкуване за данакоплатеца, е че изборът дали да плати в брой принадежили на платеца, а не на "ръководителя на ведомството". Друг е въпроса,че вероятно в практиката ще се наложи да не се допуска плащане в брой-въпреки написаното в ДОПК и ЗДТ в новата си редакция. Всъщност е редно ВКС да се произнесе с тълкуване а и oмбудсмана да си каже мнението.
цитирай
6. анонимен - http://www. spravedlivost. ne...
17.01.2012 19:32
http://www.spravedlivost.net/activities/169-2011-12-23-16-18-22.html
"- Адвокат Груйкин, наскоро обявихте, че 100 държавни такси са незаконни, но българският съд явно не мисли така.
- Смисълът на изказването беше, че съществуват около 100 режима на държавни такси, и че почти всички те са незаконни. Това е така, защото винаги досега изпълнителната власт в България е определяла различните такси напълно произволно, в зависимост от това колко пари им трябват по тяхна преценка, а не в зависимост от материално-техническите и административни разходи за съответната услуга, както изисква Законът за държавните такси. Т.е. когато се изработва проект за една тарифа, съдържаща различни такси, предварително администрацията трябва да е направила прецизни и точни изчисления колко точно струва всяка от услугите, за които се определят тези такси, и това предварително ценообразуване задължително трябва да е част от мотивите на всеки проект за тарифа. Например тези изчисления трябва да включват разходите за хартия, мастило, канцеларски и други консумативи. Това не се прави и затова таксите са незаконни не е спазен законовият принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите.

- Май трябва да перифразираме мисълта на Бен Франклин за двете неизбежни неща, като към смъртта добавим таксите на мястото на данъците. Защо е възможно съществуването у нас на такси, които по същество са данъци и за разлика от някои данъци наистина са неизбежни?
- Както се вижда, в България всичко е възможно. Изминалите 22 години на т.нар. преход узакониха
една еволюция на социализма, запазвайки най-важните му черти - огромна концентрация и централизация на политическа власт и контролирано правосъдие.

При това положение е напълно разбираем триумфът на държавата, на администрацията, на всесилния чиновник над отделния гражданин. Съдебната система не е зависима от гражданите, а от силните на деня. По никакъв начин ние с вас нямаме думата при овластяването на един съдия или един прокурор, или за избора на един или друг висш ръководител в съдебната система. Това е в явно нарушение на член първи от Конституцията който казва, че цялата власт произтича от народа. Че това не е вярно по отношение на съдебната власт, е повече от очевидно. Истинското разделение на властите и поставянето на съдебната система под контрола на избирателите, на гражданите, е най-решителната мярка, която може да скъса зависимостите в съдебната система. Тогава при едно оспорване на която и да е незаконна такса съдията няма да си прави тънки сметки интересите на кое лоби във Висшия съдебен съвет ще настъпи, ако реши по закон и по съвест, защото неговото овластяване вече ще зависи от гражданите. Нещо повече - тогава подобни дела ще бъдат истински шанс за един съдия да покаже качества, морал и независимост, които да му осигурят съдийското място при едни преки избори за съдия. Тогава незаконни такси няма да има. А дотогава - ще плащаме когато и колкото ни поиска държавата. Както и по времето на Тодор Живков.
А че в момента много от т.нар. „такси” в действителност са скрити данъци, е повече от очевидно
Например за един имот в София, от момента на неговото проектиране до окончателното му завършване, има 4 различни имуществени данъка, прикрити като такси. Първо се плаща такса за одобрение на проект, който зависи от площта на сградата (т.е. - от цената й). После се плаща отново върху площта за издаване на разрешение за строеж. Такса „смет” се начислява върху данъчната оценка, и накрая идва и откровеният данък „сгради”. И четирите посочени плащания са функция на цента на имота, т.е. представляват имуществен налог, а не цена на услуга. И този модел се прилага навсякъде. Поради това претенциите на правителството, че България е някакъв данъчен рай с най-ниската ставка на корпоративен данък в Европа, са напълно необосновани. Реалното данъчно бреме над гражданите и бизнеса в България е огромно което, заедно с отсъстващото правосъдие, е основната причина инвеститорите масово да напускат страната, а нови изобщо да не идват.

- Контролира ли държавата съществуването и размера на таксите?
- Държавата непрекъснато създава нови и нови такси, по-голямата част абсурдни като основание и като размер. Твърдя, че над 90% от държавните такси изобщо не трябва да съществуват. Те единствено създават зависимости и пречки пред гражданите и бизнеса да работят и да бъдат активни в обществен и в икономически план. Целта е повече власт върху гражданите и бизнеса, повече контрол над тях, защото условията на зависимост осигуряват продължаването на мафиотския модел, по който съществува и се управлява държавата в момента.

- Освен през съда търси ли Гражданска инициатива “Солидарност” промяна чрез законови промени в Народното събрание?
- Никоя от политическите сили в настоящия парламент няма интерес от промяна на статуквото. Затова от тях не очакваме да подкрепят закони, насочени към изграждане на независима съдебна власт, която да е ефикасен коректив на изпълнителната и законодателната. А и таксите, за които говорим, се създават с акт на Министерския съвет или на отделни министри - държавните такси, или на общинските съвети - местните такси. Разбира се, формалното основание за създаването на различните такси е в закон.

- Докъде стигна битката ви за справедлива такса смет?
- Атакували сме таксата за битови отпадъци в 10-ина от най-големите български градове и на повечето места съдебните процедури продължават. За София първоначално начинът за определяне на таксата като процент от данъчната оценка на имота бе отменен, но впоследствие Върховният административен съд отмени решението на Софийския административен съд. Решението на ВАС е скандално в истинския смисъл на думата. Впрочем, съдебният състав по това дело се раздели, но двама от тримата съдии приеха, че таксата е законна. По този повод отправихме открито писмо до председателя на ВАС, показвайки нашата решимост да даваме максимална публичност (включително и персонално посочване на съдиите, прекрачили границата на закона и приличието, техни минали решения, зависимости и интереси, повлияли на едно или друго решение). На базата на това и няколко други скандални решения през последните две години защитихме тезата си, че ВАС в момента се е превърнал в послушен придатък на изпълнителната власт, чиито решения по ключови казуси лесно могат да се предвидят предварително. Убедени сме, че
когато отделни съдии безсрамно прекрачват границата на легитимността, потърпевшите граждани нямат право да останат в рамките на обичайното благоприличие и смирено да очакват правосъдие някой друг път. Да, тези съдии във ВАС нарушиха съдийската си клетва и извършиха действие, от които загубиха всички - включително те самите и българския съд като цяло.

- А тази за таксата при издаване на лични документи? Обмисляте ли атакуване и на банковите такси, които в повечето случаи са нереално високи?
- По делото срещу таксите за издаване на лични документи очакваме окончателното съдебно решение. Както и по делото срещу четирипроцентовата такса за съдебни дела, която много често е пречка за гражданите изобщо да се обърнат към съда и да търсят правосъдие и справедливост. Да, знаем огромния проблем с банковите такси, но до този момент ресурсът ни не позволява да оспорим и този скандален механизъм, при който частни дружества (каквито са банките) в престъпна колаборация с държавата ни ограбват „законно”. Често банковата такса е по-голяма от същинската такса, която се плаща, без на гражданите да се осигури възможност да платят в брой, което е абсурдно! В този случай считам, че ако в България имаше прокуратура, отдавна тази практика да е забравена и доста хора - осъдени

- Какво мислите за глобите за фирми, например 500-те лева за неподаване на декларация за корпоративен данък от фирма без дейност?
- Проблемът, за който говорим, пред очите ни добива характера на бедствие - различни, създадени със закон администрации, са се превърнали в откровени рекетьорски групи които обикалят фирми, офиси, складове, тържища и пишат актове и налагат безумни глоби. Скоро няма да има от кого да ги събират, но сегашните управници на държавата ни очевидно са на принципа „след нас и потоп”. Бизнесът в България надживя борческите бригади преди години, които го рекетираха, но рекетът на държавата е на път да го съсипе окончателно.

- Въпреки съществуването на, по вашата формулировка, съюз между безотговорни политици и профанизирани избиратели, оптимист ли сте за гражданското общество и за България изобщо?
- Много труден въпрос. Убеден съм, че въпреки всичко, това, от което се нуждаем най-много, са примери на различно отношение към проблемите ни като общност, на безкористно гражданско усилие и действие, на честност и почтеност. В „Справедливост” съзнаваме, че истинска свобода и просперитет в България може да се постигне с радикална промяна на отношенията в ключови сфери като правосъдие, пенсионно осигуряване, местно самоуправление, здравеопазване.
Държавата трябва да се занимава само с това, което е основната й функция и с което тя изобщо не се справя през последните 22 години гарантирането на ред и сигурност, а не участие и доминиране във всички обществени сфери, включително икономиката, както е сега. Това разбиране за необходимостта от различен начин на организация и функциониране на държавата е в основата на нашата политическа философия, с която печелим привърженици из цялата страна. Надеждата ни е свързана с това, колкото се може повече хора да разберат, че 22 години се движим по грешна писта и да пожелаят да бъдат свободни и независими от диктата на примитивни хора, узурпирали лостовете на държавната власт и използвайки я единствено в свой собствен интерес
"
цитирай
7. анонимен - http://www. spravedlivost. ne...
17.01.2012 19:55
http://www.spravedlivost.net/2011-10-20-11-37-59.html
"През последните две години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в съда различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число такса „смет”, такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на инвестиционни проекти, такси за административни услуги и технически такси), таксите за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.


Тази наша кампания срещу незаконните такси и други финансови задължения за гражданите и бизнеса започва да дава положителни резултати. През м.юли 2011 г. съдът отмени такса „смет” в София. Тази такса е атакувана и във Варна, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Русе и др. български общини, като на повечето места са оспорени и всички останали местни такси, въведени със съответните местни наредби.
Убедени сме, че крайният успех на тази инициатива изисква нейното популяризиране и засилване на обществения натиск върху администрацията. Считаме, че само по този начин – с ефикасни правни средства, съчетани с обществен натиск от страна на гражданите и бизнеса – е възможна коренна промяна на модела, по който различните администрации (централна и местни) работят, ценообразуват и се отчитат пред тези, които плащат.

"

http://www.spravedlivost.net/component/content/article/50-2011-11-01-19-09-52/171-2012-01-06-16-14-33.html

http://www.spravedlivost.net/component/content/article/50-2011-11-01-19-09-52/158-2011-11-29-20-00-05.html

http://www.spravedlivost.net/declarations/177-2012-01-16-13-17-34.html

http://www.spravedlivost.net/activities/110-diskusia-sudebna-reforma-konstitucia.html

http://www.spravedlivost.net/component/content/article/50-2011-11-01-19-09-52/171-2012-01-06-16-14-33.html
"Гражданите срещу властта-опит за равносметка"
цитирай
8. анонимен - а и нека да не навлизаме(ЗАСЕГА. . . ) ...
17.01.2012 20:25
а и нека да не навлизаме(ЗАСЕГА...) в темата с (законността на)размера на нотариалните такси и таксите за принудително изпълнение(например за 100 лева дълг ако сте длъжник-таксата по изпълнението срещу вас може да стане дори над 500 лева)... Или да разгледаме таксите, които са си самоопределили адвокатските съвети за вписване като адвокат(как да ги оспорим-ако не сме се вписали? , а тези които вече са платили таксата и са се вписали вече-едва ли по робинхудовски ще се борят другите да не плащат кожодерските такси)... Апропо- вижте това дело-явно таксите за вписване са доста апокрифни, щом информация по въпроса се търси по съдебен ред... http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/501b0929277423a0c225729000426fe2?OpenDocument

Между другото-съдът казва,че адвокатския съвет не е задължен субект по ЗДОИ, но в друго си решение срещу камарата на архитектите казва ,че е задължен субект по този закон... http://store.aip-bg.org/court_cases/2011/Decisions/Reshenie_ASSG_22.12.2010_Kalina_Varna.pdf

и накрая нещо положително-има нови по-ниски цени за достъп до ОИ. Вече не се плаща за устна справка и отговор по имейл http://store.aip-bg.org/laws/zapoved_1472_minfin.pdf
цитирай
9. анонимен - "Държавните такси да се пл...
18.01.2012 18:07
"Държавните такси да се плащат в брой или с таксови марки"
23/02/2010
(*цитираната статия е от 2010г, и цитата на ЗДТ и анализа са съобразени с действащото право към 2010г. А днес се получи така,че мощната гражданска инициатива в подкрепа на плащанията с таксови марки (например за суми до 100 лева),която се провеждаше както от отделни ФЛ, така и от направителствени организации беше тотално потъпкана със " сюрпризът"-промяна в ЗДТ -в сила от тази година )

http://www.aktivnipotrebiteli.bg/p/articles/c/view_article/id/310/fl/2490/

"Посредничеството на банките и комисионните за превод не са предвидени в закона

В държавните институции - съдилища, КАТ, НАП, НОИ, Агенция по вписванията и др. трябва да бъдат разкрити каси, на които гражданите да плащат задълженията си към бюджета в брой. За това настоява Асоциация „Активни потребители" в писмо до министрите на вътрешните работи, на финансите, на правосъдието и до Висшия съдебен съвет. В момента тези задължения се плащат основно чрез банкови преводи, което товари гражданите с комисионни за превод. Понякога таксата за превод на банката, избрана да обслужва съответната институция, е равна или надхвърля размера на задължението. Например, за получаване на копие от съдебно решение в съдилищата се заплаща държавна такса от 10 стотинки на страница и 3 до 5 лева такса за обслужващата банка при внасянето на сумата по сметката на съда.

Според разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси същите се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Законът дори не предвижда плащане чрез банков превод. А каква е практиката - държавните институции и съдилищата масово отказват да признаят или не информират гражданите, че може да платят държавната такса с таксови марки. Плащането в брой изобщо не е възможно, защото съществувалите по-рано каси са закрити. Във всяко учреждение (или около него) се е настанил банков клон, който не пропуска да се възползва от монополното си положение.

Държавни таксови марки се продават навсякъде в пощите (с номинал 0,10, 0,20, 0,50, 1,20 и 5 лева), но малко хора знаят, че това също е вариант да си платят задължението. Когато отидат в дадена институция, никой не им препоръчва да платят с таксова марка. Много от ведомствата дори не са запознати с тази възможност.

Елементарната икономическа логика предполага банките да намалят до минимум размера на таксите за преводи към държавни институции. След като са спечелили конкурс да обслужват дадено ведомство, това им гарантира допълнителни приходи от комисионни - става въпрос за хиляди плащания дневно. Но обслужващите банки са поставени в монополно положение и имат необосновано високи такси за превод. За гражданите, освен икономическите щети от принудително заплатените банкови такси, остава убеждението, че техните интереси са изтъргувани в полза на икономическите интереси на банките.

„Като организация, изразяваща позициите и мнението на потребителите, се обръщаме към вас с искане да упражните законовите си правомощия и да предприемете нужните действия, така че плащанията на държавни такси в съдилищата, КАТ, НАП, НОИ, Агенция по вписванията и другите ви подопечни ведомства, да бъде извършвано според закона, като бъдат разкрити каси за пряко разплащане в брой. Изразяваме убеждението си, че по този начин държавните институции ще уважат и зачетат както законноста, така и правата на хиляди български граждани, които като данъкоплатци издържат същите държавни институции", се казва в писмото на Асоциация „Активни потребители" до министрите на вътрешните работи, на финансите, на правосъдието и до Висшия съдебен съвет.

"
цитирай
10. анонимен - абе темата за плащане с ДТМ си е бе...
21.01.2012 23:08
абе темата за плащане с ДТМ си е безопасна и човек може да критикува и изисква по въпроса без риск от каквито и да е негативни последици за него. Ама вижте при "по -опасни" теми какво се случва http://www.mediapool.bg/семейство-се-оплака-от-безпардонен-и-безпричинен-арест-на-гдбоп-news188696.html . А за тази статия авторката трябва да бъде поздравена за смелостта и http://www.vas.bg/Documents/Adv5-6_2011_1.pdf
цитирай
11. анонимен - ДИАЛОГ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕ...
22.01.2012 14:42
ДИАЛОГ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ВЛАСТТА? Може, но само по теми по, които властта позволи. Ако се издигат искания по неразрешени теми-ето какво става http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=20589&Itemid=1
цитирай
12. анонимен - http://dariknews. bg/view_ar...
25.01.2012 16:06
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=843134&audio_id=100248

http://lex.bg/bg/news/view/45075

"Заради невъзможността за плащане с таксови марки в момента е заведено дело в Страсбург срещу страната ни. То се води от Тодор Бойчев от Хасково, който е искал да плати издаването на шофьорската си книжка чрез този платежен инструмент. Бойчев възнамерява скоро отново да направи опит да плати с таксови марки, а според него, въпреки че възможността за такива разплащания формално съществува, тя практически е отпаднала, за да се защитят корпоративните интереси на банките.

Защо реално искането на Бойчев да плати с таксови марки е предизвикало смут в Хасково, разказа самият той: „Исках с таксови марки, те ми разрешиха, тоест, казаха ми, че мога. И в Хасково ми направиха проблем. Минах всички административни и съдебни процедури и подадох жалба в съда на европейската общност. Решението на българските съдилища беше на такова ниво, че Административният съд в Хасково не учреди ответника по делото, а в същото време ми заповядва, нарежда ми да подавам документи за ответната страна, но тя не е учредена".

"Освен това, Върховният съд също провокира по някакъв начин текстовете, ако мога така да се изразя, за закон за държавните такси, тъй като не можело да се плаща за държавни таксови марки, защото трябвало да се извършват сложни счетоводни операции и по този начин парите няма да стигнат в бюджета на съдебната власт. Но никъде в закона, дори и сега в приемането на новия закон за държавния бюджет за 2012 г., не е оказано да има пряко постъпление на парите от държавни такси по сметка или в бюджета на държавната власт. А всички такси и плащания постъпват в държавния бюджет. Оттам вече се преразпределят чрез механизмите на администриране на приходите", разказва още Тодор Бойчев."

цитирай
13. анонимен - офтопик
30.01.2012 13:00
Колега, съжалявам,че ви спамя темата(ако прецените-изтриите), но вероятно това ще ви е интересно http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1173225 http://lex.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=47834&start=140 . А тука-вижте друга фейсбук инициатива какъв резултат има(за предисторията на темата която е изключително интересна, и която потъна в забвение въпреки големия скандал-гугъл сърч) http://society.actualno.com/news_376135.html
цитирай
14. анонимен - Как така петицията не е получила ...
03.02.2012 15:45
Как така петицията не е получила отговор? Държавните органи са длъжни да отговорят, дори и да не възприемат исканията в дадена гражданска инициатива. Сетихте ли се да поискате петицията да се гледа по реда на АПК за предложенията и сигналите? И ако да-защо не поискате-ей така,просто да ги издразниме-налагане на санкцията по чл 303 т3 АПК -глоба за този "който не се произнесе по предложение и сигнал"(съзнавам,че преклузивния срок по чл 34 ЗАНН за издаване на акт вероятно вече е изтекъл- и второ,че съобразно чл 307 АПК -излиза,че длъжностните лица, които не са отговорили трябва да се самоглобят)? Това,че законът е изменен не е аргумент да не отговорят-още повече,че Вашата петиция е подадена при друг текст на Закона, и трябваше да отговорят съобразно действащота тогава правна норма,която позволяваше плащания с ТМ . Дали да не направим" предложения по реда на АПК" до държ органи да открият каси за плащания в брой на основания чл 2 ЗДТ. Ако откажат с изричен писмен отказ-нищо не можем да направим, но ако не отговорят-сезиране за глобичка по чл 303 т 3 АПК
цитирай
15. анонимен - законопроект за идздт
07.02.2012 15:45
ЗАКОНОПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Закона за държавните такси

§1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 2. (1) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат с държавна
таксова марка, в брой или по банков път. Министърът на финансите определя как
се унищожават таксовите марки и в кои случаи таксите се събират в брой и по
банков път.
(7) Органите по чл. 1, ал. 1 осигуряват възможност за заплащане на
държавните такси в брой или с таксова марка в помещенията, в които се
предявяват исканията подлежащи на таксуване.
(8) Органите по чл. 1, ал. 1 могат да събират държавните такси и по банков път,
само в случай, че са осигурили възможностите по ал. 7., като задължително е
осигурена възможността за заплащане с банкова карта през терминално
устройство в помещенията, в които се предявяват исканията подлежащи на
таксуване.
Заключителна разпоредба:
§2. Законът да влезе в сила от 31.03.2012 г.
София, 31. 01. 2012 г. Вносители:
Мартин Димитров


"МОТИВИ
към промените в Закона за държавните такси
Без разумно икономическо обяснение, цените на преводите към държавния бюджет са силно
завишени. Плащане на таксата за нови лични документи или глобата към КАТ, плащане на сметката за
ток или телефон, плащане на наема на хазяйката или изпращане на пари на детето студент в София.
Това са все ситуации, в които много от нас използват банков превод, за да извържат плащането.
Повечето от нас имат по една сметка в дадена банка, но сметките на тези, на които трябва да преведем
средства са в различни банки. Цените на преводите могат да бъдат различни, тъй като всяка банка е
свободна да определя собствени тарифи. Едва ли се замисляме достатъчно колко пари ни струва всеки
един превод, но ако умножим сумите за цялата година, може и да помислим отново. Ако приемем, че
ни се налага да превеждаме пари средно 5 пъти на месец, това прави 60 пъти на година.
Алтернативи
Една добра възможност е внасянето на пари на каса по сметката на получателя (виж колона „Такса
при внасяне на пари - трето лице“). В този случай неудобството произтича от обстоятелството, че
трябва да намерите клон на обслужващата банка на получателя. Ако направите вноската от друга
банка, може да ви излезе доста солено.
Друга възможност за плащане на по-ниски такси за преводи е, ако използвате електронно
банкиране. Цените на елекронните преводи са с около 30-40% по-ниски от обикновените преводи
на хартиен носител. От друга страна, за да ползвате услугата почти сигурно ще трябва да
направите допълнителни разходи като годишна такса за ползване на електронно банкиране или
изваждане на електронен подпис
Добрата практика в много европейски страни е да се плаща с банкова карта през терминално
устройство. В момента например, се обсъжда в Естония всяка полицейска кола да има такова
устройство. Ако се въведе възможност за плащане с терминални устройства банковите такси ще
намалеят значително, защото ще се засили конкуренцията между банките и съответно изборът на
потребителите.
Внимание с държавните такси
Съгласно Закона за държавните такси, когато плащаме административни такси в държавните
учреждения или съдилищата, те трябва да се приемат „в брой“ или с „държавна таксова марка“.
Въпреки това, напук на закона в държавните институции са се настанили обслужващи банки,
които приемат плащанията, но и събират много високи такси. В такива случаи трябва да знаете, че
държавната администрация е длъжна да поддържа каси за гражданите и да приема заплащане с
таксови марки, които ще намерите във всяка пощенска станция. В случай, че ви откажат -
сигнализирайте съответното за институцията ресорно министерство.
Практиката за поставянето на банка в сгради на държавно учреждение монополизира плащането
на таксите в това учреждение. Резултатът от това е:
· Произволно завишаване на банковите такси за приемане на държавните такси, поради
липса на конкурентна или алтернативна възможност за плащане;
· Нарушава се Законът за държавните такси, който в чл. 2 предвижда възможност за плащане
на държавни такси само по два начина – на каса (без комисионна за получаване на сумите)
и чрез държавни таксови марки (също без комисионна, утежняваща плащането);
· Държавата в лицето на посочените административни органи облагодетелства конкретната
банка, поради осигурения и непресъхващ поток на клиенти, в нарушение на правилата за
свободна конкуренция;
· Увреждат се правата на потребителите, които се натоварват допълнително с банкови такси,
за да ползват и без друго платената административна услуга.
"
http://parliament.bg/bills/41/254-01-12.pdf
цитирай
16. анонимен - ". . . Конституционни осно...
23.03.2012 11:00
"...Конституционни основания и съображения относно противоконституцион­ност­та на изискваните и събирани държавни такси в гражданското съдо­производство.


Първо,
Разпоредбата на Конституцията - чл.60, ал.1 императивно посочва кога е налице задължение на гражданите в България да плащат данъци и такси.
„Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.”
Тази конституционна норма има заповеден, неотменим от друг закон характер. Нещо повече, тя слага знак на равенство между данъците и таксите.
Това е така, защото таксите, глобите, обезпеченията, лихвите, лихвения %, съдебните разноски, съдебното определяне размера на деловодните разноски, определянето на адвокатски хонорар чрез съдебните решения, са по същество скрити, косвени данъци.


Второ,
Чл.117, ал.3 от Конституцията на Република България разпорежда, че ”Съдебната власт има самостоятелен бюджет.”
Това е така, защото съдебната власт е отделена от държавната - виж чл.8 от Конституцията.
Посочените разпоредби на Конституцията задължително налагат извода, че след като е отделена от държавата и има свой самостоятелен бюджет, то в съдебното производство по граждански дела, съдебната власт би следвало да събира съдебни, а не държавни такси.
Съдебните такси обаче, следва да са установени със закон съобразно доходите и имуществото на гражданите, участници в съдебното производство по граждански дела. Тоест, такъв закон трябва да съответства на разпоредбата на чл.60, ал.1 от Конституцията.
Закон за съдебните такси в гражданското съдопроизводство, съобразен с доходите и имуществото на гражданите, съответстващ на разпоредбата на чл.60, ал.1 от Конституцията няма.


Въпреки това, в нарушение на разпоредбите на Конституцията, съдилищата събират такси по: „ТАРИФАТА за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс”. Тя е приета и утвърдена от изпълнителната власт - с Постановление № 38 на Министерския съвет от 28.02.2008 г. в сила от 01.03.2008 г.
Тя е акт на изпълнителната власт и противоречи на чл.8 и чл.117 от Конституцията на Република България.
Тя не е и закон за съдебните такси, съответен на чл.60,ал.1 от Конституцията.
Тя е подзаконов нормативен акт, а Конституцията забранява събирането на такси чрез актове, различни от закон./арг. чл.60,ал.1 от Конституцията/.Нещо повече, тази тарифа смесва финансите на държавната с бюджета на съдебната власт.
Чрез нея не се създава и обслужва съдебния бюджет, а се обогатява изпълнителната власт.
Посочената Тарифа е противоконституционна.
По същество тя е пречка за формирането на самостоятелен бюджет на съдебната система, спомага облаго­детелстването на изпълнителната власт и държи съдебната власт във финансова зависимост и подчинение от изпълнителната власт.
Прякото действие на Конституцията прокламирано в чл.5, във връзка с чл.8 и чл.117 от Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991 г., отменя посоче­ната Тарифа.
На посоченото конституционно основание тя не може и не трябва да се прилага от съдилищата.
Закон за съдебните такси в гражданското съдопроизводство, съобразен с доходите и имуществото на гражданите, съответен на чл.60, ал.1 от Конституцията няма.
Ето защо, съдът няма законно право да налага и да изисква за извършваната съдебна работа да се събират държавни такси по съдебни дела.
Разпореждането за внасяне на държавни такси и обезпечения при обжалването на съдебните решения в различните съдебни инстанции е противоконституционно и на още едно основание.
На основанието на чл.60 ал.1 от Конституцията на Република България от 1991 г. „Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени само със ЗАКОН, съобразно техните доходи и имущество.”
Тази конституционна норма има заповеден характер, неотменим от който и да е друг закон. Тя слага знак на равенство между данъците и таксите.
Това е така, защото таксите, глобите, обезпеченията, лихвите, лихвения %, съдебните разноски, съдебното определяне размера на деловодните разноски, определянето на адвокатски хонорар със съдебните решения, са по същество скрити, косвени данъци.
„Еx constitucio”- чл.60, ал.1, е заповядано приемането на нов закон за данъците и таксите на гражданите, съобразен с техните доходи и имущество. "


http://against-toplofikatsiya.blogspot.com/2011/06/2.html
цитирай
17. анонимен - Без банкови комисионни към таксите ...
05.06.2012 19:07
Без банкови комисионни към таксите в съдилищата?
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=913030
цитат на статията
"
Въвеждане на безкасово плащане на такси в съдилищата ще искат представителите на съдебната власт. Това съобщи председателят на Пловдивския окръжен съд Сотир Цацаров. Той уточни, че те ще настояват за възможност за пряко плащане в брой или по банков път без комисионна. Съществуват условия на Министерството на финансите, които позволяват въвеждането на безкасово обслужване чрез постерминални устройства. Целта е само да се ускорят организационните мерки, тъй като законодателната база вече съществува. Идеята е българските граждани да внасят само и единствено таксата, без допълнителни суми, подчерта Цацаров.

"
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 405497
Постинги: 109
Коментари: 123
Гласове: 228
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си