Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.11.2013 13:10 - Становище по проект на закон за изменение на Закона за кредитните институции
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 3911 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 18.11.2013 13:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 До Министерство на финансите

еmail :  s.koleva@minfin.bg ; press-office@minfin.bg

 

С Т А Н О В И Щ Е

Във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции - http://www.minfin.bg/bg/page/578 ;

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1081

От Маринела Ашикова

 

Уважаеми Г-н Министър,

Уважаеми Дами и Господа,

 

          Предложеният от Вас за публично обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции предвижда отмяната на няколко императивни разпоредби от ЗКИ, в това число чл.43, чл.47, чл.58, заличаване в чл.59 в частта „и кредитите” и т.н., които резултират в изключване на основна банкова дейност – кредитирането, от контрола и наблюдението, които БНБ е призвана да осъществява над търговските банки, действащи на територията на България. Отмяната на визираните разпоредби, и в частност отмяната на чл.58 от ЗКИ ще доведе до нарушаване на европейското законодателство и в частност нарушаване на ключови разпоредби от Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, тъй като чл.58 от ЗКИ  е единствената действаща понастоящем законова разпоредба, приложима еднакво за потребителските и ипотечните договори за кредит, въвеждаща законовият текст, задължаващ банките изначално да обявят всички разходи по договора за кредит - лихви, такси и разноски, като сформират лихвите само въз основа на обективни пазарни индекси /юрибор, либор, софибор. Подобно изискване е потвърдено и от Съда на ЕС при тълкуването и правоприлагането на Директива 93/13/ЕИО съгласно неговата константна съдебна  практика, като същото е и  в синхрон с добрата европейска и световна търговска практика. Вследствие на предложените промени /и в частност отмяна на чл.58/ БНБ, както и нито един друг държавен орган вече няма да имат правомощия и да следят кредитната дейност на банките, нито ще санкционират нелоялните банкови практики. Кредитирането в България ще бъде джунгла без правила. Ипотечното кредитиране ще остане с нулева правна рамка. Отпада законовият текст, задължаващ банките изначално да обявят всички разходи по договора за кредит - лихви, такси и разноски, като сформират лихвите само въз основа на обективни пазарни индекси /юрибор, либор, софибор/.

 

В тази връзка бих искала да Ви припомня, че съгласно установената съдебна практика на съда на ЕС  въведената с Директива 93/13 система на защита се основава на идеята, че потребителят е в положение на по-слаба страна спрямо продавача или доставчика от гледна точка както на възможностите си да преговаря, така и на степента си на информираност, като това положение води до приемането от негова страна на условията, установени предварително от продавача или доставчика, без да може да повлияе на съдържанието им. / Вж. Решение от 27 юни 2000 г. по дело Ocйano Grupo Editorial и Salvat Editores (C‑240/98—C‑244/98, Recueil, стp. I‑4941, точка 25) и Решение от 26 октомври 2006 г. по дело Mostaza Claro (C‑168/05, Recueil, стp. I‑10421, точка 25)./. С оглед на това положение на по-слаба страна член 6, параграф 1 от Директива 93/13 предвижда, че неравноправните клаузи не са обвързващи за потребителя. Както следва от съдебната практика, касае се за императивна разпоредба, целяща замяната на формалното равновесие, което договорът установява между правата и задълженията на съдоговорителите, с действително равновесие, което може да възстанови равенството между тях (Вж. Решение по дело Mostaza Claro и Решение от 4 юни 2009 г. по дело Pannon GSM (C‑243/08, Сборник, стр. I‑4713, точка 25). За да се осигури защитата, която се цели с Директива 93/13, Съдът многократно е  посочвал, че неравноправното положение на потребителя спрямо продавача или доставчика може да се компенсира само с положителна и външна по отношение на самите страни по договора намеса (Вж. Решение по дело Ocйano Grupo Editorial и Salvat Editores, Решение по дело Mostaza Claro и Решение от 6 октомври 2009 г. по дело Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, Сборник, стр. I‑9579, точка 31).

 

Съгласно ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА V. TRSTENJAK, представено на 6 декември 2011 година по Дело C472/10  ( Nemzeti Fogyasztуvйdelmi Hatуsбg Срещу Invitel Tбvkцzlйsi Zrt ) договорна клауза, в която продавачът или доставчикът предвижда едностранно изменение на общите условия на продажба, без изрично да описва метода за променяне на цената или без да посочва в договора основателна причина, попада в хипотезата, посочена в точка 1, буква й) от приложението към член 3, параграф 3 от Директивата.

 

В горецитирания смисъл е и  Решение на Съда (първи състав) от 26 април 2012 г. (преюдициално запитване от Pest Megyei Bнrуsбg — Унгария) — Nemzeti Fogyasztуvйdelmi Hatуsбg/Invitel Tбvkцzlйsi Zrt (Дело C-472/10) , съгласно което националната юрисдикция, която в производството за преустановяване на нарушение се произнася по колективен иск от името на потребителите, предявен от определена в националното законодателство организация, следва да прецени с оглед на член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно нравноправните клаузи в потребителските договори неравноправния характер на клауза, съдържаща се в общите условия по потребителски договори, с която продавач или доставчик предвижда едностранно промяна в свързаните с предоставяната услуга разходи, без обаче да описва ясно начина на определяне на тези разходи или да посочва основателно съображение за тази промяна. В рамките на тази преценка посочената юрисдикция трябва по-специално да провери дали — предвид всички съдържащи се в общите условия по потребителски договори клаузи, сред които е и спорната, както и предвид националното законодателство, уреждащо правата и задълженията, които биха могли да допълват предвидените в разглежданите общи условия — съображенията или начинът на промяна на свързаните с предоставяната услуга разходи са уточнени по ясен и разбираем начин и евентуално дали потребителите имат право да прекратят договора.

 

Съгласно трето Решение на Съда (първи състав) от 15 март 2012 г. по Дело C 453/10.  (Jana Pereničovб и Vladislav Perenič срещу SOS financ spol. s r. o..  по Искане за преюдициално заключение: Okresnэ sъd Prešov – Словакия ; Защита на потребителите - Договор за потребителски кредит - Неправилно посочване на годишния процент на разходите - Отражение на нелоялните търговски практики и на неравноправните клаузи върху действителността на договора в неговата цялост.) съдът постановява следното :

1) Член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че когато преценява дали сключен между продавач или доставчик и потребител договор, съдържащ една или няколко неравноправни клаузи, може да се изпълнява и без тези клаузи, сезираната юрисдикция не може да се основе единствено на евентуално благоприятните за една от страните, в случая потребителят, последици от обявяването на недействителността на съответния договор в неговата цялост. Посочената директива обаче не е пречка за държава членка да предвиди, при спазване на правото на Съюза, че сключен между продавач или доставчик и потребител договор, съдържащ една или няколко неравноправни клаузи, е недействителен в неговата цялост, когато се окаже, че това гарантира по-добра защита на потребителя.

2) Търговска практика като разглежданата по делото в главното производство, състояща се в посочването в договор за кредит на по-нисък от действителния годишен процент на разходите, трябва да се окачестви като „заблуждаваща“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и за изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялните търговски практики“), доколкото тя подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел.

 Съгласно Определение на Съда (осми състав) от 16 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Krajskэ sъd v Prešove, Словашка република) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovskб : При обстоятелства като тези по главното производство непосочването на годишния процент на разходите в договор за банков кредит, което е от съществено значение в контекста на Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит, изменена с Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г., може да представлява решаващ фактор в рамките на анализа на националната юрисдикция за това дали клауза от договор за потребителски кредит, която се отнася до неговата стойност и в която не е посочен годишният процент на разходите, е изразена на ясен и разбираем език по смисъла на член 4 от Директива 93/13. Ако случаят не е такъв, тази юрисдикция има възможност да прецени, включително служебно, дали с оглед на всички обстоятелства, довели до сключването на този договор, непосочването на годишния процент на разходите в негова клауза, отнасяща се до стойността на този кредит, може да придаде на тази клауза неравноправен характер по смисъла на членове 3 и 4 от Директива 93/13. При все това въпреки предоставената възможност посоченият договор да се прецени от гледна точка на Директива 93/13, Директива 87/102 трябва да се тълкува в смисъл, че позволява на националния съд служебно да прилага разпоредбите, които транспонират във вътрешното право член 4 от последната директива и предвиждат, че при непосочване на годишния процент на разходите в договор за потребителски кредит предоставеният кредит се счита за освободен от лихви и разноски.

 

                 На второ място предложените промени на ЗКИ са правно необосновани, непълни и неточни, като същите не са в състояние да изпълнят основната цел - да синхронизират българското законодателство с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, наричана накратко „Директива за капиталовите изисквания” или „Директивата“ и с Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на регламент  №648/2012/ЕС, наричан накратко „Регламент за капиталовите изисквания“ или „Регламентът“.

 

В тази връзка никъде в проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗКИ не са предвидени разпоредби, транспониращи следните разпоредби от горецитираните регамент и директива :

 

- Предвид разрушителните последици от последната  финансова криза, основните цели на настоящия  регламент са насърчаване на икономически полезни  банкови дейности, които служат на общото благо, и възпиране на неустойчиви финансови спекулации без реална добавена стойност. Това предполага всеобхватна  реформа на начините, по които спестяванията се насочват към продуктивни инвестиции.

- От съществено значение е да отчете разнообразието от институции в Съюза чрез осигуряването на алтернативни подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск, включващи различни нива на чувствителност към риска и изискващи различни степени на усъвършенстване. Използването на външни рейтинги и на собствени оценки на институциите за отделните  параметри на кредитния риск представлява значително  подобряване на чувствителността към риска и пруденциалната надеждност на правилата във връзка с кредитния  риск. Институциите следва да се насърчават да преминават  към подходи с по-висока чувствителност към риска. При  изчисленията, необходими за прилагането на посочените в настоящия регламент подходи за оценка на кредитния  риск, институциите следва да подобрят процесите си на  оценка и управление на кредитния риск, за да могат да се възползват от методи за определяне на регулаторни капиталови изисквания, които да отразяват естеството, мащаба  и сложността на процесите при отделните институции. В това отношение следва да се счита, че обработката на данни във връзка с формирането и управлението на  експозиции към клиенти включва разработването и утвърждаването на системи за управление и оценка на  кредитния риск. Това служи не само за постигане на  законните интереси на институциите, а и на целите на настоящия регламент за използването на по-добри  методи за оценка и управление на риска и за тяхното  използване при определянето на регулаторни капиталови  изисквания. Независимо от това подходите с по-висока  чувствителност към риска изискват съществен експертен  опит и ресурси, както и достатъчни по обем данни с  високо качество. Следователно институциите следва да  отговарят на високи стандарти, преди да приложат тези  подходи към регулаторните капиталови изисквания.

 

- Малките и средните предприятия (МСП) са един от стълбовете на икономиката на Съюза предвид основополагащата им роля за създаване на икономически растеж и  осигуряване на заетост. Възстановяването и бъдещият растеж на икономиката на Съюза зависят главно от наличието на капитал и финансиране за установени в  Съюза МСП, за да могат да осъществяват необходимите инвестиции за внедряване на нови технологии и оборудване с цел повишаване на конкурентоспособността си. Поради ограничения брой алтернативни източници на финансиране МСП, установени в Съюза, са още по-чувствителни към въздействието на банковата криза. Ето защо е важно да се попълни съществуващият недостиг във финансирането на МСП и да се осигури достатъчен поток от банкови кредити за МСП в настоящия контекст. Капиталовите изисквания за експозиции към МСП следва да бъдат намалени чрез прилагането на коефициент за

подпомагане, равен на 0,7619, за да се позволи на кредитните институции да увеличат предоставянето на кредити на МСП. За да се постигне тази цел, кредитните институции следва да използват ефективно освобождаването на капитал чрез прилагането на коефициента за подпомагане изключително с цел осигуряване на подходящ поток от кредити за МСП, установени в Съюза. Компетентните органи следва да наблюдават периодично общия размер на експозициите към МСП на кредитните институции и общия размер на приспадането от капитала.

 

- Слабостите в корпоративното управление в редица допринесоха за прекомерното и непредпазливо поемане на риск в банковия сектор, което доведе до несъстоятелност на отделни институции и системни проблеми.

- За да може да има непрекъснато предоставяне на финансови услуги на домакинствата и предприятията, е необходима стабилна структура за финансиране.

 

- Основната цел на правната рамка за кредитните  институции следва да бъде гарантиране на предоставянето на жизненоважни услуги за реалната икономика, като в

същото време се ограничава опасността от възникване на  т.нар. „морален риск“. Структурното разделяне на  търговски и инвестиционни банкови дейности в рамките  на дадена банкова група може да бъде един от ключовите инструменти в подкрепа на тази цел. Ето защо никоя  разпоредба в настоящата правна рамка не следва да бъде

пречка за въвеждането на мерки с цел осъществяване на  едно такова разделяне.

 

- „Оценка по пазарни цени“ означава оценка на позициите по лесно достъпни окончателни цени, информация за  които е получена от независим източник, включително  борсови цени, цени от системи за пазарна информация  или котировки, предоставени от няколко независими брокери с добра репутация;

 

К о л и ч е с т в е н о и з м е р в а н е  н а  р и с к а

Член 178        

Неизпълнение на длъжник

1. Счита се, че е настъпило неизпълнение по отношение на определен длъжник, когато са изпълнени следните две условия или поне едно от тях:

а) институцията счита, че е малко вероятно длъжникът да изплати изцяло своите кредитни задължения към нея, към  нейното предприятие майка или към някое от дъщерните ѝ  предприятия, без да се предприемат действия от страна на институцията, като например по реализиране на обезпечение;

б) длъжникът е в просрочие от повече от 90 дни по съществена  част от кредитното си задължение към институцията, нейното предприятие майка или някое от дъщерните ѝ предприятия. В  класа експозиции на дребно, както и експозиции към субекти от публичния сектор, компетентните органи могат да заменят

срока от 90 дни със срок от 180 дни за експозиции, обезпечени с жилищен имот или търговски недвижим имот на  МСП. Срокът от 180 дни не се прилага за целите на член 127.

За експозиции на дребно институциите могат да прилагат определението за неизпълнение в първа алинея, букви а) и б) на равнището на отделно кредитно улеснение, но не и по отношение на общите задължения на кредитополучателя.

 

Член 208               

Изисквания към обезпеченията с недвижими имоти

1. Недвижимата собственост се квалифицира като приемливо обезпечение само когато са изпълнени всички изисквания, посочени в параграфи 2—5. L 176/130 BG Официален вестник на Европейския съюз 27.6.2013 г.2. Спазват се следните изисквания относно правната сигурност:

а) ипотеката или съответните тежести подлежат на изпълнение във всички съответни юрисдикции към момента на сключването на кредитно споразумение и са своевременно и надлежно вписани;

б) изпълнени са всички правни изисквания за учредяване на залога;

в) споразумението за защитата и правният процес, който е залегнал в неговата основа, дават възможност на институцията да реализира стойността на защитата в разумен срок.

3. Спазват се следните изисквания по отношение на наблюдението на стойностите и оценката на имотите:

а) институциите наблюдават стойността на недвижимата собственост периодично — за търговски недвижими имоти най- малко веднъж годишно, а за жилищна недвижима собственост веднъж на всеки три години. Институциите извършват по-често наблюдение, когато настъпват значителни промени в  пазарните условия;

б) оценката на имотите се преразглежда, когато информацията, с която разполагат институциите, показва, че стойността на им е спаднала значително спрямо общите пазарни цени, като прегледът се извършва от оценител, който притежава необходимата квалификация, умения и опит за извършване на оценка и който е независим от процеса по вземане на взимане на решения за отпускане на кредит. За заеми, превишаващи 3 милиона евро или 5 % от собствения капитал на институцията, оценката на недвижимата собственост подлежи на преглед от такъв оценител най-малко на всеки три години.

 

             Институциите могат да използват статистически методи за проследяване на стойността на имотите и за установяване на собствеността, която трябва да бъде преоценена.

 Институциите документират ясно приеманите от тях видове жилищния и търговски недвижими имоти, както и съответната  си кредитна политика.

 

Институциите разполагат с процедури да проследяват дали имотите, приети като кредитна защита, са подходящо застраховани срещу риск от щети.

Член 450

Политика за възнагражденията

1. Институциите оповестяват най-малко следната информация относно политиката и практиката за определяне на възнагражденията на институцията за тези категории персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху

нейния рисков профил:

а) информация относно процеса на вземане на решение, използван при определяне на политиката за възнагражденията, както и броя на заседанията, проведени от основния

орган, който контролира възнагражденията, през финансовата година, включително —ако е приложимо — информация за състава и мандата на комитета по възнагражденията, външния консултант, чиито услуги са използвани за определяне на

политиката за възнагражденията, и ролята на съответните заинтересовани участници;

б) информация относно връзката между заплащането и постигнатите резултати;

в) най-важните структурни характеристики на системата за възнагражденията, включително информация относно използваните критерии за измерване на постигнатите резултати и отчитането на риска, политиката за разсрочване на плащанията и критериите за получаване на възнаграждение;

г) съотношенията между фиксирано и променливо възнаграждение, определени в съответствие с член 94, параграф 1, буква ж) от Директива2013/36/ЕС;

д) информация относно критериите за постигнатите резултати, на базата на които се определя правото на получаване на акции, опции или променливи елементи на възнаграждението;

е) основните параметри и логиката на схемите за променливо възнаграждение и другите материални стимули;

ж) обобщена количествена информация относно възнагражденията, разграничена по видове дейност;

з) обобщена количествена информация относно възнагражденията, разграничена поотделно за висшето ръководство и за служителите, чиито дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, като се посочва

следното:

i) размерите на възнагражденията за финансовата година, разделени на постоянен и променлив елемент, и броят на получателите;

ii) размерите и вида на променливите елементи на възнагражденията, разделени на парични средства акции, свързани с акции инструменти и други;

iii) размерите на неизплатените разсрочени възнаграждения, разделени на вече получени и на такива, които предстои да бъдат получени;

iv) размерите на разсрочените възнаграждения, отпуснати през финансовата година, изплатени и намалени посредством корекции въз основа на постигнатите  резултати;

v) възнагражденията при наемане на работа и обезщетенията при освобождаване от работа, изплатени през финансовата година, и броят на получателите на такива плащания;

vi) размерите на обезщетенията при освобождаване от работа, отпуснати през финансовата година, броят на получателите на такива обезщетения и най-високият размер на  такова обезщетение, отпуснато на отделно лице.

и) броя на отделните лица, получаващи възнаграждение от 1 милион евро или повече за една финансова година, за възнаграждение от 1 милион евро до 5 милиона евро —раз­

пределени на интервали от по 500 000 EUR, а за възнаграждение от 5 милиона евро и повече —разпределени на интервали от по 1 милион евро.

й) при поискване от държавата членка или компетентния орган — общото възнаграждение на всеки член на ръководния орган или на висшето ръководство.

2. За институциите, които са значими от гледна точка на техния размер и вътрешна организация, както и от гледна точка на естеството, мащаба и сложността на техните дейности, количествената информация, посочена в настоящия член на равнище членове на ръководния орган на институцията, се предоставя също така и на обществеността.  Институциите спазват изискванията, посочени в настоящия член, по начин, съобразен с техния размер и вътрешна организация, както и с естеството, мащаба и сложността на техните дейности,  без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

С оглед на гореизложеното Ви уведомявам за своите намерения да уведомя Европейската комисия за несъответствията на готвените промени с европейските регламенти и директиви, с оглед извършване на мониторинг и реализиране на наказателна процедура срещу държавата ни поради допуснатите закононарушения и пропуски при транспониране на европейското законодателство, в случай, че предложеният за обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на ЗКИ не претърпи промяна, при отчитане на европейската законова рамка, както и на константната практика на съда на ЕС, в това число ако императивната разпоредба на чл.58 от ЗКИ бъде отменена.

 

С уважение

Маринела Ашикова
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 412305
Постинги: 110
Коментари: 123
Гласове: 228
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си