Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.03 12:09 - Жалба срещу Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г. и Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадени от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 302 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 До Административен съд София област

 

 

Ж А Л Б А

 

От адв.Маринела Иванова Петрова - Ашикова,

вписана в регистъра на САК под лн № 1600619810

 

Срещу :

 

1.Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на

Община Елин Пелин Ивайло Симеонов и

 

2.Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на

Община Елин Пелин Ивайло Симеонов

 

Искане за спиране :

На основание чл.180, ал.2 във връзка с чл.166, ал.2 и ал.3 от АПК

 

Искане за отмяна:

На основание чл.128, т.1 от АПК във връзка с чл.45, ал.12 от ЗМСМА

 

Уважаеми Съдии,

 

Със Заповед № 212 от 16.03.2020 г. Председателят на Административен съд София област разпореди да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела, с изключение на делата по чл.60 и чл.166 от АПК, чл.72 от ЗМВР, чл.75 и чл.157 от ДОПК и делата за допускане обезпечение на бъдещ иск.

 

Считам, че подадената жалба с искане за спиране изпълнението на оспорения общ административен акт попада сред изключенията по чл.166 от АПК, поради което моля за нейното разглеждане по същество в кратък срок, при условията на обявеното извънредно положение в страната, впредвид сериозността на рестрикциите и ограничителните мерки, които вече се прилагат на територията на община Елин Пелин с обжалваните две заповеди.

 

На основание чл.180, ал.2 от АПК във връзка с чл.166, ал.2 от АПК моля да постановите спиране изпълнението на Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и спиране изпълнението на Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, за времето до постановяване на влязло в сила съдебно решение по настоящата жалба. Доколкото оспорването на заповедите не спира тяхното изпълнение на основание чл.180, ал.1 от АПК, е налице правен интерес от самостоятелно разглеждане на искането ми за спиране на изпълнението им.

Процесните две заповеди подлежат на изпълнение незабавно след тяхното издаване, бидейки общ административен акт, независимо че в тях не се съдържа изрично предвиждане за тяхното предварително изпълнение. Подаването на настоящата жалба не препятства влизането в сила на Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и на допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, на основание чл.180 ал.1 от АПК, съгласно което оспорването на общия административен акт не спира изпълнението му. Поради това, с настоящото моля да постановите спиране на предварителното им изпълнение, допуснато по силата на закона или с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 от АПК, тъй като то би могло да ми причини значителна или трудно поправима вреда - невъзможност да продължа да осъществявам трудовата си дейност като адвокат, работещ при ненормиран работен ден, невъзможност да се прибирам вкъщи в гр.Елин Пелин, да изхранвам семейството си и да обгрижвам децата си. Съгласно изрично разпореждане на кмета, съдържащо се в обжалваните две заповеди, наложените спрямо мен и останалите жители на община Елин Пелин ограничения се прилагат незабавно, без да се съдържа обозначение, че заповедите подлежат на обжалване, поради което при органите на реда /МВР/, общинските служители, работещите и живущите на територията на община Елин Пелин се създава увереност, че двете заповеди са влезли в законна сила и подлежат на принудително изпълнение, а това обстоятелство налага нуждата от самостоятелно разглеждане и произнасяне по искането ми за спиране на изпълнението в разумен кратък срок, преди разглеждане на жалбата по същество.

 

Правният ми интерес от атакуване на двете заповеди, издадени от кмета на община Елин Пелин, произтича от факта, че попадам сред адресатите на заповедите, спрямо които се въвеждат ограниченията и с тях се засягат основни мои конституционно уредени права и свободи. Аз упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице - свободна професия /адвокат/, моята трудова дейност не е нормирана в работно време и смени, поради което не попадам сред изключенията за въвеждане на вечерен час в Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов. В тази си част - т.5 на Заповед № 169 от 17.03.2020 г. въвежда дискриминиращи условия, тъй като предоставя предимство по икономически признак за хората, които работят на смени по трудов договор, и злепоставя мен и всички трудещи се не на смени, но работещи при ненормиран работен ден, както и свободните професии - самоосигуряващи се лица, адвокати, нотариуси, еднолични търговци и т.н. , които не могат да се позоват на своята трудова дейност като извинително обстоятелство, което да изключи приложението на въведения вечерен час - 18.00 за децата и 20.00 ч. за всички пълнолетни граждани. Офисът, в който осъществявам дейност, се намира на територията на друго населено място - в гр.София, бул.Княз Дондуков № 66, и същото обстоятелство е видно от публично оповестените данни за моята дейност, въведени в единния регистър на адвокатите. Осъществяването на трудовата ми дейност по време на обявеното извънредно положение в страната не нарушава нито една императивна разпоредба на нормативен акт - закон или заповедите на министъра на здравеопазването, не застрашава сигурността, обществения ред, живота или здравето на хората. Същевременно с труда си осигурявам прехраната на четирима души, членове на моето семейство. Постоянният ми и настоящ адрес се намира на територията на община Елин Пелин, в гр.Елин Пелин, ул.................., къде живея аз и семейството ми - съпруг и две деца. Обичайно аз съм човекът, който връщайки се от работа снабдява семейството си с хранителни продукти и лекарства, като пазарувам от хранителните магазини и аптеките, които действат на територията на община Елин Пелин. Всички хранителни магазини и аптеки на територията на община Елин Пелин функционират при условията на въведения ограничителен режим за посещение съгласно заповедите, издадени от министъра на здравеопазването, при обявено работно време до 21.00 ч. или до 22.00 ч. Рестриктивното ограничение в двете заповеди, което ме задължава да се прибера у дома до 20.00 ч., ме лишава от възможност да работя пълноценно при ненормиран работен ден в София, да се прибера у дома си след 20.00 ч. при своите близки , както и да осигуря тяхната прехрана, посещавайки магазин за хранителни стоки или аптека след приключването на работния ми ден. Въведеният вечерен час от 18.00 ч. ме лишава като родител от възможността да взема двете си малолетни деца /едното на 6 г., а другото на 11 г./ при себе си, за да осигуря в най-пълна степен тяхното обгрижване и сигурност. Вторият въведен вечерен час - 20.00 ч. - ме поставя в положение на лице, спрямо което е определен домашен арест или друга принудителна мярка, при липса на правно основание за тяхното въвеждане.

 

Същевременно по официални данни, обявени от Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, към днешна дата - 19.03.2020 г. - няма нито един пациент с потвърден положителен резултат като носител на вируса на COVID-19, поради което не са налице предпоставки за въвеждане на по-рестриктивен режим на територията на община Елин Пелин спрямо общо въведените рестиктивни мерки на територията на цялата държава.

 

Двете заповеди - Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов не подадат сред обичайната компетентност и актовете, издавани от кметовете на общини, същите не могат да бъдат отнесени като издадени на основание ЗМСМА /в тях не се съдържа конкретно и изрично пособване на правното основание за тяхното издаване/. В процесните заповеди се съдържат ограничителни мерки, насочени към въвеждане на ограничения във връзка с въведеното извънредно положение в страната за ограничаване разпространението на вируса COVID-19. Поради това считам, че като евентуално правно основание за тяхното издаване би могло да се посочи относимата разпоредба на чл.63 от Закона за здравето, т.е. двете заповеди по своето съдържание представляват общ административен акт, издаден от некомпетентен орган, с които се цели въвеждане на противоепидемични мерки, но едновременно с това се създават задължения, и се засягат необосновано права и законни интереси на неограничен кръг правни субекти, определими ясно по следните критерии : регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Елин Пелин. Бидейки общ административен акт, формално издаден на основание чл.63 от Закона за здравето, макар от некомпетентен орган, считам, че процесните две заповеди подлежат на обжалване пред Административен съд София област на основание чл.128, т.1 от АПК. В случай, че по Ваша преценка, Административен съд София област не е компетентен да се произсене по спора, моля да съобразите обстоятелството ,че съгласно чл.127 от АПК съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане, а съгласно чл.128, ал.1, т.1 от АПК на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове, каквито по смоето естество са и обжалваните две заповеди - Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г.

Поради това моля да се произнесете по същество по жалбата, с която сте сезирани, и единствено в случай, че по Ваша преценка двете заповеди не могат да бъдат квалифицирани като административен акт /нормативен, общ или индивидуален/, който подлежи на пряк съдебен контрол по избор на заинтересованото лице, моля да препратите процесната жалба до Областния управител на София област за произнасяне по същество, на основание чл.45, ал.1 от ЗМСМА, по силата на който актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго. При всички случаи моля да се произнесете предварително по искането , с което сте сезирани, за спиране на изпълнението на Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и за спиране изпълнението на Заповед № 169 от 17.03.2020 г., преди препращането на жалбата до органа, който смятате за компетентен /областния управител/, доколкото в изричната компетентност на съдилищата е предоставено правомощието да разгледат исканията за спиране действията на общите административни актове.

 

С настоящото обжалвам пред Вас в цялост Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, като моля да прогласите същите две заповеди за нищожни / респ. да постановите тяхната отмяна като незаконосъобразни поради липса на компетентност за тяхното издаване от кмета на Община Елин Пелин, липса на мотиви в текста на двете заповеди, допуснато съществено процесуално нарушение при тяхното издаване, нарушение на материалния закон, несъответствие и непропорционалност на предприетите ограничителни мерки, съдържащи се в тях, между целите, които преследват, и резултатите, които произтичат от тяхното действие, противоречие с Конституцията на Република България в частта, с която урежда компетентните органи /Народно събрание/ и допустимите форми /със закон!/ за въвеждане временно ограничение на основните права на гражданите в ситуация на извънредно положение, а така също поради противоречие на процесните две заповеди с нормативен акт от по-висок ранг, а именно - противоречие с чл.63 от Закона за здравето, като и противоречие със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 1.3.2020 г., Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-133 от 1803.2020 г., Заповед № РД-01-136 от 18.03.2020 г., Заповед №РД-01-135 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-133 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед №РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г.Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-130 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-128 от 16.03.2020 г.,Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., всичките издадени от Министъра на здравеопазването на основание чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложненяващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.

 

При условията на евентуалност обжалвам и моля да бъдат прогласени за нищожни / респ. отменени като незаконосъобразни т.8 и т.11 от Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., както и т.4 и т.5 от Заповед № 169 от 17.03.2020 г., и двете заповеди издадени от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, поради липса на компетентност за тяхното издаване от кмета на Община Елин Пелин, немотивираност на атакуваните разпоредби от двете заповеди, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и на материалния закон, несъответствие и непропорционалност на предприетите ограничителни мерки, съдържащи се в същите разпоредби на двете заповеди, между целите, които преследват, и резултатите, които произтичат от тяхното действие, противоречие с Конституцията на Република България в частта, с която регламентира компетентните органи и средства за въвеждане временно ограничение на основните права на гражданите в ситуация на извънредно положение, а така също поради противоречие на процесните две заповеди с нормативен акт от по-висок ранг, а именно - противоречие с чл.63 от закона за здравето, както и противоречие със заповеди № РД-01-139/19.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 1.3.2020 г., Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-133 от 1803.2020 г., Заповед № РД-01-136 от 18.03.2020 г., Заповед №РД-01-135 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-133 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед №РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г.Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-130 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-128 от 16.03.2020 г.,Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., всичките издадени от Министъра на здравеопазването на основание чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.

 

Ограничителните мерки, съдържащите се в процесните две заповеди, чиято отмяна се иска, въвеждат драстично ограничение в конституционно уредените права - право на свободно придвижване, правото на труд, право на образование, право на събрания, правото на извършване на свободна стопанска дейност, право на семеен живот и редица други основни конституционни права, чрез въвеждане на забрана за посещение на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, чрез въвеждане на вечерен час на територията на община Елин Пелин за жителите и гостите на населените места на общината, които не могат да напускат имотите си /местата, в които са настанени - за гостите/ в часовете между 20.00 ч. вечерта и 06.00 ч. сутринта, при въведено изключение единствено за работещите на смени и нуждаещите се от спешна медицинска помощ, а така също процесните две заповеди предвиждат преустановяване дейността на всички открити пазари в населените места на община Елин Пелин и закрития пазар в гр.Елин Пелин, и въвеждат вечерен час 18.00 ч. от 18-ти март 2020 г. за непълнолетните лица на територията на община Елин Пелин. Понятието "възрастни хора" не е нормативно уредено, поради което предполага произвол при тълкуване и прилагане на ограничителната мярка.

 

Разпоредбата на чл.63 от Закона за здравето гласи следното:

 

Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При опасност от възникване и епидемично разпространение на заразни болести държавните органи, общините, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол.

(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) Мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

 

Видно от съдържанието на горецитираната разпоредба /чл.63 от ЗЗ/, единственият компетентен орган, който може да въвежда противоепидемични мерки на територията на община Елин Пелин, при условие че възникне извънредна епидемична обстановка на територията на страната или в региона на общината, е министърът на здравеопазването, респ. директора на съответната регионална здравна инспекция. Кметът на Община Елин Пелин не попада в кръга на овластените от закона лица, които да определят и въвеждат каквито и да е ограничителни противоепидемични мерки, в това число при обявено извънредно положение. Процесните две заповеди са издадени в противоречие с чл.63 от Закона за здравето от кмета на Община Елин Пелин, при липса на законово разписани правомощия за кмета Ивайло Симеонов да ги издава.

 

Процесните две заповеди излизат и извън изрично и изчерпателно разписаната законова компетентност на кмета на община Елин Пелин по чл.44, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в това число не са свързани с опазване на обществения ред, тъй като постановените забрани целят единствено въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на зараза от вируса COVID-19, но същите са въвеведи в разрез с прокламираната цел, тъй като ограниченията са снасочени към адресати - жители и гости на община Елин Пелин, които са в отлично здравословно състояние, не са в контат с с пациенти с потвърден случай на COVID-19, а на територията на община Елин Пелин няма нито един такъв регистриран случай, забраните са насочени срещу свободни, пълноправни граждани, пълнолетни и непълнолетни, с адресна регистрация /постоянен или настоящ адрес/ на територията на община Елин Пелин, които са неосъждани, изрядни данъкоплатци, осигуряват с труда си както собствената си прехрана, така и прехраната на членовете на семейството си и на целия административен персонал на община Елин Пелин, осигуряват възнаграждението и на самия кмет на Община Елин Пелин. Всички адресати на двете заповеди не са извършили никакво противоправно деяние, наказуемо от закона по съответния ред, а така също не са извършили каквото е да е деяние, което да нарушава обществения ред на територията на община Елин Пелин, да застрашава живота или здравето на когото и да било на територията на общината.

 

По тази причина предписаните мерки не са пропорционални на въведените ограничения, те не биха способствали по никакъв начин за ограничаване разпространението на вируса COVID-19, но напротив, единственият резултат от тяхното приложение би бил лишаване от право на придвижане, прехрана, труд, лечение и социален живот на всички граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Елин Пелин, които са здрави, не са в контакт с виросоносители и не представляват опасност нито за живота, нито за сигурността, нито за здравето на останалите лица.

Съгласно константната съдебна практика, за да се приеме, че оспорваният акт представлява общ административен акт е необходимо той, освен общите за всеки административен акт белези - да бъде едностранно властническо волеизявление на компетентен орган въз основа и в изпълнение на закона, което предизвиква пряко правни последици и има задължителен характер, да бъде и с еднократно правно действие за неопределен, но определяем кръг правни субекти. /в същия смисъл Определение №539 от 12.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 14555 / 2010.г, докладчик съдията Еманоил Митев. / Неспазването на процедурата по издаване на общ административен акт несъмнено представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и този порок обуславя отмяната на обжалвания акт./ Решение №7715 от 02.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4706 / 2011.г, докладчик съдията Наталия Марчева ./ Неизпълнението на задължението по чл. 66, ал. 2 АПК от страна на административния орган автоматично води и до нарушение на разпоредбата на чл. 69, ал. 2 и чл. 71 АПК съгласно Решение № 9680 от 27.06.2013 г. по адм. д. № 5791/2013 на Върховния административен съд. Липсата на доказателства относно начина на уведомяване на заинтересованите страни, формите им на участие в обсъждането, срокът на приемане на предложения и възможност за реакция на обсъждането от страна на административния орган, имащи значение за спазване на установената процедура, налагат извода за съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Налице е неизпълнение на задължението по чл. 66, ал. 2АПК от страна на административния орган./Решение № 5356 от 12.05.2015 г. по адм. д. № 5362 / 2013 на Върховния административен съд/.

 

Безспорно двете заповеди представляват общ административен акт - едностранно властническо волеизявление, но са издадени от некомпетентен орган , в противоречие със закона, претендират да имат задължителен характер за всички хора, които населяват град Елин Пелин - жители и гости, предизвикват правни последици спрямо неограничен, но определяем кръг правни субекти - лицата с постоянен или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин и имат еднократно правно действие спрямо тях - въвеждат рестрикции , създават задължения, засягат основни конституционни права. При издаването на двете заповеди кметът на община Елин Пелин е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, като не е изпълнил вменените задълженията по закон за тяхното обсъждане с всички засегнати заинтересовани субекти, а така също не е мотивирал тяхното издаване, като не е посочил нито фактическите причини, нито правното основание за тяхното издаване. Същевременно, с издаването на процесните две заповеди кметът на община Елин Пелин е допуснал нарушение и материалните разпоредби - Конституцията на Република България и нормативните актове от по-висок ранг, описани по-горе.

 

Двете заповеди, приети от Кмета на община Елин Пелин, не съответстват и на ограничителните мерки ,които са заложени в законопроекта, оповестен на страницата на Народното събрание на 19.03.2020 г. в проекта на доклад за второ гласуване относно закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16.03.2020 г., приет на първо гласуване на 18 март 2020 г. Ограничителните мерки, които се налагат с двете заповеди, са много по-драстични и надхвърлят по тежест, обем и адресати рестриктивните мерки, които са наложени в досега издадените заповеди от Министъра на здравеопазването, предписаните мерки на Националния оперативен щаб, както и приетия на първо четене законопроект за мерките по време на извънредното положение.

Изключително обезпокоително е обстоятелството, че процесните две заповеди не посочват крайния момент на своето действие, нито действат единствено по време на обявеното извънредно положение, което вече беше установено с решението на Народното събрание, при допуснат съществен пропуск за неговото рамкиране и ограничаване във времето. Съгласно
чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България обявяването на извънредно положение има за правна цел да ограничи временно упражняването на отделни основни права на гражданите. Логиката на правната разпоредба, която предвижда и акта, с който се въвежда
извънредно положение – закон, изисква същият нормативен акт, а по аргумент на по-голямото основание и всички подзаконови нормативни, общи и индивидуални актове по приложение на закона, изчерпателно да посочат не само целта на обявяване на извънредното
положение,
но и да предвидят именно временния характер на ограниченията. Процесните две заповеди - Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов - не съдържат изричен период, в рамките на който да действат наложените ограничителни мерки, нито крайната им дата, нито е посочено с какъв акт или при какви условия извънредното положение се прекратява.

Въведените рестрикции и посегателство над основни конституционно уредени права и свободи, извършени с акт на орган на местно самоуправление /кмета на община Елин Пелин/ не отговаря на конституционното изискване ограничаването на основни права да става
само със закон, поради което разписаните ограничения са противоконституционни. Освен това
следва да се има предвид, че съществуват и европейски стандарти, установени в практиката на Европейския съд за правата на човека, под чиято юрисдикция се намира и България, относно обявяването на извънредно положение. Тези стандарти изискват посочване на ограниченията, които извънредността налага и тяхната цел, за да бъде предвидимо за гражданите какво им предстои да понесат, в рамките на обективно определими ограничения, които съответстват на възможността на държавната власт да ограничи правата на гражданите , пропорционални са и не надхвърлят разумните ограничения, с които би могла да се постигне преследваната цел - ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

 

На това основание моля да прогласите нищожността / респ. моля да отмените в цялост обжалваните две Заповеди - Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов , както и на допълващата я Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, респ. при условията на евентуалност моля да отмените като незаконосъобразни т.8 и т.11 от Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., както и т.4 и т.5 от Заповед № 169 от 17.03.2020 г., и двете заповеди издадени от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов. Моля да постановите спиране на изпълнението на обжалваните две заповеди за времето до произнасяне по настоящата жалба с влязло в сила съдебно решение.

 

Прилагам:

1.Препис на Заповед № 161-1 от 13.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов ,

2.Препис на Заповед № 169 от 17.03.2020 г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов ;

3.Препис от Заповедите, издадени от Министъра на здравеопазването, обявени на сайта на МЗ:Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 1.3.2020 г., Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-133 от 1803.2020 г., Заповед № РД-01-136 от 18.03.2020 г., Заповед №РД-01-135 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-133 от 18.03.2020 г. за допълнение на Заповед №РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г.Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-130 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-128 от 16.03.2020 г.,Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., всичките издадени от Министъра на здравеопазването на основание чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложненяващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България;

4.Препис от адвокатската ми карта, доказваща трудовата ми активност като адвокат.

5.Препис от личната ми карта ,доказваща правния ми интерес от обжалване на двете заповеди

6.Извлечение от Регистъра на адвокатите с вписани данни относно адвокатската кантора, в коят оупражнявам трудова дейност : гр.София, бул.Дондуков № 66.

 

Моля да задължите кмета на община Елин Пелин да представи по делото цялата административна преписка, ведно с двете обжалвани заповеди.

 

Моля с оглед епидемиологичната обстановка в страната преписи и уведомления по делото да ми бъдат връчвани на следните два обявени от мен електронни адреса на email : attorney_at_law@yahoo.com и office@ashikova.com.

 

С уважение:
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 467776
Постинги: 113
Коментари: 123
Гласове: 230
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си