Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.04 18:36 - Мерки и компенсации за работодателите по време на обявеното извънредно положение
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 134 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 01.04 18:41


Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение на работодателите бе предоставена възможност по собствена преценка да определят как най-безболезнено да преодолеят последиците от обявените рестрикции по време на обявеното извънредно положение, дали да продължат или да преустановят частично или изцяло своята дейност, съответно дали да закрият цялото предприятие, да съкратят щата, да намалят работното време на своите служители за срока на обявеното извънредно положение или да освободят временно своите работници и служители от изпълнение на трудовите функции, като им предоставят отпуск.

Така по време на обявеното извънредно положение работодателите имат право по собствена инициатива с нарочна заповед да възложат на работниците и служителите си без тяхно съгласие надомна работа или работа от разстояние, а така също на основание чл.7 от ЗМДВИП отново по свой почин работодателите могат да предоставят на работниците или служителите до една втора от платения годишен отпуск отново без тяхното съгласие.

Работодателите могат, също така, по своя преценка да издадат заповед, с която преустановяват работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от периода до отмяна на извънредното положение. За времето на преустановяване на работата ( по чл. 120в от КТ) работникът или служителят има право да получава брутното си трудово възнаграждение.

Когато при обявеното извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена, без значение дали със заповед на държавен орган или със заповед на самото предприятие, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

При преустановяване работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от периода до отмяна на извънредното положение разпоредбата на чл.173а от КТ предоставя на работодателите право да издадат заповед, с която да предоставят на работниците или служителите целия разполагаем платен годишен отпуск без тяхното съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

По време на обявеното извънредно положение самият работодател е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на:
1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

Времето, през което се ползва отпуска по чл.173а, ал.1 и ал.2 от КТ по време на обявеното извънредно положение, без значение платен или неплатен и по чия инициатива е отпуснат, се признава за трудов стаж.


В бр.31 от 01.04.2020 г. на ДВ бе обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г.

По смисъла на същото постановление „компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение. Предвидените компенсации, обаче, ще се изплащат едва след получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ПМС № 55 / 30.03.2020 г. предоставя възможност на работодателите, които са приложили някой от следните три режима, да подаде заявление пред дирекция „Бюро по труда“ за получаване на компенсации с цел запазване заетостта на работниците и служителите в предприятието:

1-ва група с въведен режим по чл.1 ал.1 от постановлението включва работодателите, които поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието си.

За изплащане на компенсации на предприятията с въведен режим от първа група, по чл. 1, ал. 1 от ПМС, могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

2-ра група с въведен режим по чл.1, ал.2 от постановлението включва работодателите, които със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Поради обявеното извънредно положение разпоредбата на чл.120в, ал.1 от КТ дава възможност на същите работодатели със заповед да преустановят работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

3-та група с въведен режим по чл.1, ал.3 от постановлението включва работодателите, които със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено. Съгласно предвиждането на цитираната разпоредба, работодателят може да установи за целия период или за част от обявеното извънредно положение въвеждане на непълно работно време в своето предприятие или в негово звено, за всички или за част от работниците и служителите, които работят на пълно работно време. В този случай продължителността на въведеното намалено работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност за периода на изчисляване на работното време. За промяната на продължителността на работното време по чл.138а, ал.2 от КТ не е необходимо предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ.

За изплащане на компенсации на работодателите с въведен режим от втората и третата група (по чл. 1, ал. 2 и ал.3 от ПМС) могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на описаните по-долу критерии и едновременно с това са декларирали намаляване на приходите от продажби:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Критерии за одобряване на работодателите от втора и трета група за отпускане на компенсация:
1. Да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
3. Нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. Не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. Нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Трите групи работодатели могат да кандидатстват за изплащане на компенсации за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

Съобразно предвиждането на чл.1, ал.4 от Постановлението, компенсации се изплащат единствено за работниците и служителите, които попадат сред длъжностите, звената или предприятията с преустановена дейност, както и за работниците и служителите, които са с въведено намалено работно време. Компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът по някоя от трите групи, описани по-горе, и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Осигурителният доход за януари 2020 г., на базата на който се изчислява размерът на компенсациите, се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Работодателят дължи пълният размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, по отношение на които получава компенсация, за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

Компенсации не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
2. работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

При кандидатстване за изплащане на компенсации работодателите следва да подадат в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;
4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5 от ПМС № 55 от 30 март 2020 г.
Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда“, разглежда заявленията с приложените документите и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението. Проверката на правно-релевантните обстоятелства се извършва по служебен ред въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите и от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации. В същия срок от 7 работни дни директорът на дирекция „Бюро по труда“ изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията, списъка на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации и декларациите, съдържащи данни за платежна сметка на работодателя. Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщената информация.

Дирекция „Бюро по труда“ уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола. Националният осигурителен институт изплаща на правоимащите работодатели компенсациите, изчислени въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени компенсации на основание ПМС № 55 от 30 март 2020 г.

01.04.2020 г.
 адв.Маринела АшиковаГласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 471014
Постинги: 113
Коментари: 123
Гласове: 230
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си