Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2012 16:17 - Заповедното производство като арена за мними кредитори и корупционни схеми в съда
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 4580 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 21.12.2012 16:25


                                     До Председателя на Софийски районен съд
                               Копие : До Инспектората при Висшия съдебен съвет
 

С И Г Н А Л

За неоснователно бездействие на 31-ви състав по гр.д…..14/2011 г. на СРС и отказ за  отмяна на Заповед за изпълнение на парично задължение и за обезсилване на Изпълнителен лист от 07.06.2011 г.,

на основание чл.415,  ал.2 от ГПК

 

 

Уважаеми Г-н / Г-жо Председател,

След извършена проверка по ч.гр.д. 14 /2011 г. на СРС, 31-ви състав, както и в обща регистратура при СРС констатирах, че до настоящия момент липсва предявен установителен иск от ТООД срещу моя доверител С……2000 ООД на основание чл.415, ал.1 от ГПК, в отговор на подадено от С….  ООД възражение от 01.07.2011 г. по гр.д. ….14 /2011 г. на СРС, 31 състав.

С Определение от 28.09. 2011 г. на СРС, 31-ви състав, по гр.д…….14/2011 г. , връчено на Т……ООД  на 03.10.2011 г., бе предоставен едномесечен срок на кредитора за предявяване на установителен иск по чл.422 от ГПК във връзка с подадено възражение по чл.415 от ГПК от страна на длъжника. Срокът за предявяване на иска по чл.422 от ГПК изтече на 03.11.2011 г. В същия срок кредиторът Т…..ООД не е предявил установителен иск срещу С……ООД, същото обстоятелство видно от входящия регистър на исковите молби при СРС, поради което многократно с молби от 30.09.2011 г., от 23.02.2012 г., от 03.10.2012 г. и от 11.12.2012 г. от името на моя доверител изисквах отмяна на Заповедта за изпълнение и обезсилване на изпълнителния лист, издаден въз основа на нея. Цитираните молби останаха без разглеждане / респ. без уважение, като до настоящия момент поради отказа на решаващия съдия при 31-ви състав на СРС да спази императивната разпоредба на 415, ал.2 от ГПК и да обезсили изцяло заповедта за изпълнение, както и да отмени изпълнителният лист, издаден по чл.418 от ГПК, моят доверител търпи съществени имуществени вреди,  изразяващи се в запор на банковите му сметки и на други негови вземания, пряко следствие от бездействието на СРС, 31-ви състав, което продължава повече от една година.

С ново Определение от 18.10.2012 г. на СРС, 31-ви състав, по гр.д…14/2011 г., връчено на Т…… ООД  на 30.10.2012 г., бе предоставен нов едномесечен срок на кредитора за предявяване на установителен иск по чл.422 от ГПК. Повторно предоставеният срок за предявяване на иска по чл.422 от ГПК изтече на 03.12.2011 г. В същия срок кредиторът Т……ООД не е предявил установителен иск срещу С…….ООД, същото обстоятелство видно от входящия регистър на исковите молби при СРС, поради което подадох нова молба на 11.12.2012 г. от името на моя доверител, като изисквах отмяна на Заповедта за изпълнение и обезсилване на изпълнителния лиiт, издаден въз основа на нея.

До настоящия момент съдията при 31-ви състав на СРС не се е произнесъл по посочените по-горе молби нито положително, нито отрицателно. Налице е съзнателно бездействие и мълчалив отказ за отмяна на Заповедта за изпълнение и обезсилване на изпълнителния лит, издаден въз основа на нея.

            Преди повече от  година по повод на същото гр.д. ……14/2011 г. на СРС, 31-ви състав, бе подаден сигнал пред председателя на СРС за бавност, с молба подадената по същото дело жалба на основание чл.423 от ГПК незабавно да бъде придвижена за разглеждане пред СГС.

Друго нарушение, допуснато от решаващия съдебен орган по гр.д…….14/2011 г. на СРС, 31-ви състав, бе осъщественото грубо потъпкване правото на защита на С….. чрез нередовно връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение посредством прилагането й към делото на основание чл.50, ал.2 от ГПК, без да са налице законовите предпоставки за подобно връчване, издаването в изключително кратък срок на изпълнителен лист въз основа на същата заповед и още по-съмнителните ускорени действия по архивиране на преписката по гр.д…..14/2011 г. впоследствие.

Видно от приложената по ч.гр.дело …..14 / 2011 г. документация  Заявление за издаване на заповед за изпълнение вх.№…../21.03.2011 г.  при СРС е подадено чрез куриер  и към него не е приложено каквото и да е допълнително заявление, молба или искане на кредитора „Т……ООД относно начина на връчване на призовките и съобщенията по делото, в това число липсва искане за връчване при условията на чл.47, ал.1 от ГПК – чрез залепване на уведомление, или при условията на чл.50, ал.2 от ГПК – връчване на търговец, напуснал адреса си на управление, чрез прилагане на документите по делото.

По гр.д. ….14/2011 г. на СРС, 31-ви състав липсва каквото и да е разпореждане или друг съдебен акт, липсват и каквито да било доказателства в тази връзка- надлежно приложени по делото обратни разписки, призовки и съобщения, въз основа на които да бъде обоснована липсата на офис или представител на длъжника „С…….” на адреса на управление на дружеството – гр.С…..По делото липсва разпореждане или друг съдебен акт връчването на издадената заповед за изпълнение да бъде извършено при условията на чл.47, ал.1 от ГПК – чрез залепване на уведомление, или  при условията на чл.50, ал.2 от ГПК –връчване на търговец, напуснал адреса си на управление, чрез прилагане на документите по делото. По цитираното дело има приложено едно единствено съобщение от призовкар, на което е отбелязано, че призовкарят е посетил адреса еднократно на 25.05.2011 г., като според същия призовкар служители са отказали да приемат съобщението поради липсата на надлежно упълномощаване от страна на управителя да получават каквито и да било документи, а президентът на фирмата е отсъствал по това време. Призовкарят е отбелязал в същата призова, че моли съда за допълнителни указания. По ч.гр.д…../2011 г. на СРС, 31-ви състав липсват каквито и да било указания за осъществяване на последващо надлежно връчване на заповедта за изпълнение. Разпоредбата на връчване при условията на чл.50, ал.2 от ГПК е приложима единствено в случай че лицето е напуснало адреса си на управление и в регистъра не е вписан новият му адрес.

Бих искала да Ви обърна внимание върху тази изключително обезпокояваща и противоречива съдебна практика, прилагана от решаващите съдебни органи, деловодители и призовкари при СРС,  свързана с преценка редовността на връчванията по чл.43, ал.2 и по чл.50, ал.2 от ГПК чрез прилагането на документите по делото. Често решаващите съдебни състави при СРС пристъпват към връчване на документи и книжа чрез прилагането им по делото без да са осигурили предварително достатъчни и сигурни данни, че страните са напуснали посочените от тях постоянни адреси / респ. адреси на управление. Не са редки случаите подобен тип връчвания да се прилагат в безспорните заповедни производства по глава тридесет и седем от ГПК, при което чрез своите действия решаващият съдебен орган посяга върху имуществената сфера на длъжника чрез издаване на изпълнителни листове по същите нередовно връчени заповеди за изпълнение на парични задължения, които осигуряват на мними кредитори пристъпване  към принудително изпълнение, в това число чрез налагане на изпълнителни запори по банковите сметки на страните.

По двете цитирани в настоящия сигнал заповедни производства -  гр.д….14/ 2011 г. на СРС, 31-ви състав и по гр.д. ….15/2011 г. на СРС, 30 състав -  съществуват много сходства в допуснатите нарушения, поради което считам, че противоречивата съдебна практика на двата съдебни състава следва да бъде разгледана едновременно с цел предотвратяване на евентуална търговия със влияние или корупционен канал за незаконно ускорено издаване на изпълнителни листове по съкратена процедура в рамките на безспорното заповедно производство  по гл.37 от ГПК, „подпомогнато”  от нередовно връчване на длъжника на заповедта за изпълнение при условията на чл.50, ал.2 от ГПК /чрез прилагане на документите по делото/  и при грубо потъпкване правото му на защита. И двете цитирани дела са с общ кредитор – Т….ООД, те са образувани срещу двама различни длъжници /С……ООД и Д…… ООД, които обаче имат един и същ адрес на управление – гр.С........., доколкото двамата длъжника са свързани лица с общи органи на управление и функционират съвместно.  И по двете дела има издадени заповеди за изпълнение на парични задължения, връчени при условията на чл.50, ал.2 от ГПК при грубо потъпкване правото на защита на длъжника, и по двете дела има издадени изпълнителни листове в изключително кратки срокове, след което делата в най-кратък срок са архивирани. И двете заповеди за изпълнение на парични задължения по гр.д.....14/2011 г. и по гр.д......15/2011 г. са атакувани пред СГС на основание чл.423 от ГПК с идентични доводи, аргументи, при идентичност на казусите и на приложения към жалбите доказателствен материал.   При разглеждане на молбите по чл.423 от ГПК двата решаващи състава на СГС се произнасят за съжаление по два коренно противоположни начина – молбата на С....ООД за спиране на изпълнението по издадения изпълнителен лист от 07.06.2011 г., бе уважена с постановено спиране на принудителното изпълнение съгласно Определение от 15.09.2011 г. на СГС...Молбата на Д........ ООД по чл.423 от ГПК за спиране на изпълнението по издадения изпълнителен лист от 29.08.2011 г. по нея, приключи с влязло в сила Определение от 27.01.2012 г. на СГС, с което бе отхвърлено подаденото от Д.......възражение по чл.423, ал.1, т.1 от ГПК.

На практика съществуващата противозаконна практика в СРС по връчване на документи и книжа чрез прилагането им по делото без събиране на достатъчно данни и доказателства, че страните не могат да бъдат открити лично и на посочения от тях адрес на управление / респ. постоянен адрес, противоречивата съдебна практика по решаване на жалбите пред СГС, както и неправилната от чисто формална гледна точка  преценка относно не/достоверността и не/редовността на извършеното формално връчване на заповедите за изпълнение  от  страна на призовкарите лишават страните по делата от право на реална защита в рамките на един състезателен исков съдебен процес.

За мен остават необясними следните факти и обстоятелства по гр.д.....14/2011 г. на СРС, 31-ви състав, за разясняването на които моля да ми окажете съдействие :

1.На какво законово основание съдията по гр.д.....14/2011 г. при СРС, 31-ви състав, издава второ определение от 18.10.2012 г., с което определя нов едномесечен срок за предявяване на установителен иск по чл.422 от ГПК, една година след влизане в сила на предходното негово идентично определение от 28.09.2011 г. по същото дело, т.е. на какво законово основание почива съдебният акт, с който се пререшава въпрос, решен с друг влязъл в законна сила предходен съдебен акт на същия съдебен състав /31 с-в/, без да е налице отмяна или обжалване по отношение на първото определение от 28.09.2011 г?

2.Съществуват ли законово установени срокове за произнасяне по молби за отмяна на заповеди за изпълнение и издадени въз основа на тях изпълнителни листове на основание чл.415, ал.2 от ГПК ?

3.Съществуват ли установени вътрешни механизми за контрол от председателя на СРС и от ВСС по отношение осигуряването защитата правата на страните срещу неоснователно бездействие на решаващите съдебни органи и/или срещу нередовното връчване на съдебните актове на основание чл.43, ал.2 от ГПК и чл.50, ал.2 от ГПК чрез прилагането им по делото, без да са налице законовите предпоставки за подобно връчване?

Моля на основание чл.415, ал.2 от ГПК да постановите незабавна отмяна на Заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 31.03.2011 г. по ч.гр.д....../2011 г. на СРС, ГО, 31-ви състав, като разпоредите обезсилване на издадения въз основа на нея Изпълнителен лист от 07.06.2011 г., на основание чл.415,ал.2 от ГПК – поради  пропускане от страна на Т........ООД на едномесечния срок за предявяване на установителен иск, както и поради непредставяне на доказателства за негового предявяване по гр.д. ........14/2011 г. на СРС, 31 състав, до настоящия момент.

С уважение 
Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 547948
Постинги: 114
Коментари: 123
Гласове: 233
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си