Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.04.2015 12:18 - Кога гарсониерата струва колкото мезонет - при кредити в швейцарски франк
Автор: expose Категория: Новини   
Прочетен: 3690 Коментари: 2 Гласове:
3

Последна промяна: 08.04.2015 12:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
         Договорите за кредит в швейцарски франк обрекоха хиляди български семейства да изплащат гарсониери на цената на мезонет. Ето защо  следващите редове посвещавам на проблематиката, незаконосъобразността и посочвам моята гледна точка за  разрешаване на проблема. Бих искала да посоча, че предлаганите по-долу законодателни промени не биха били необходими, ако българският съд зачиташе и прилагаше последователно върховенството на закона, доколкото 99 %  от текстовете на проектозаконите са действащи и не се нуждаят от изрична законодателна интервенция, за да бъдат прилагани от българския съд. Факт е, обаче, че съдебната практика по споровете, породени във връзка с кредитите в швейцарски франк, нито е последователна и безпротиворечива, нито зачита цитираните от мен действащи нормативни актове, което налага законодателната намеса като инструмент за защита на държавния интерес и противовес срещу бъдещи осъдителни решения на Съда на ЕС и Европейския съд  в Страсбург по правата на човека.

     След отмяната на чл.10, ал.1 от ЗЗД и въз основа на чл.9 от същия закон, предоставящ договорна свобода на страните, в гражданското ни законодателство отпадна ограничението паричните задължения по договора за кредит да се уговарят и изпълняват в чужда валута. В действащата нормативна уредба не съществува позитивноправна норма, регламентираща изрично възможността паричните задължения по договора за кредит да се уговарят в различна валута, което съставлява сериозен законодателен пропуск.

       От своя страна сключването на договора за банков кредит и изпълнението на паричните задължения, произтичащи от него, намира своя регламент в поредица законови и подзаконови нормативни актове, (Закона за задълженията и договорите, Търговски закон, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба № 13 за условията и реда за изпълнение на платежните операции и т.н.) Това създава предпоставки за трудности при тълкуването и противоречия при правоприлагането, което се потвърждава и от разнопосочната съдебна практика, формирана при разглеждане на граждански спорове, породени по повод договори за кредит в швейцарски франк, сключени между търговски банки и физически лица - потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.


   Най-общо проблематиката, произтичаща от цитираните договори за кредит, по които е предвидено усвояването и погасяването да се извършва в чужда валута - швейцарски франк, може да се систематизира в шест насоки :


    1.Първият проблем се изразява в липса на яснота и категоричност в договорите относно вида на договорената валута, в която ще се усвоява и погасява кредита, както и по отношение на приложимия курс, по който евентуално ще бъде извършвана обмяната на валутата.


      В поредица типови договори една от търговските банки налага нелоялна търговска практика, според която кредита в швейцарски франк се усвоява по блокирана сметка, открита на името на кредитополучателя, до която обаче той няма достъп и не може да се разпорежда. По този начин в договорите за кредит е уговорен невъзможен начин на усвояване на кредита в договорената валута, която банката в нито един момент не предоставя на разположение на кредитополучателя.


       По същите типови договори за кредит е предвидено сумата в швейцарски франк да бъде служебно превалутирана в евро по обменен курс на банката, валиден към деня на усвояването, и преведена от блокираната сметка по друга сметка на кредитополучателя, до която той вече има достъп и с чието салдо може да се разпорежда. По този начин банката налага още една нелоялна търговска практика, при която изисква от потребителите да дадат своето предварително бланково съгласие за извършване на операция по обмяна на валутата от швейцарски франк във евро по обменен курс, такси и комисиони, определяни едностранно от банката, по отношение на чиито стойности потребителят не е бил уведомен към момента на даване на своето съгласие, а и практически не е имало откъде да почерпи информация, доколкото става въпрос за стойности на обменни курсове, такси и комисиони, валидни към момента на извършване на платежните операции, т.е. в един бъдещ момент след подписването на договора за кредит.


       Тези разпореди от типовите договори се намират в колизия с принципа за точност и добросъвестност при изпълнение на задълженията (чл.63 от ЗЗД), който важи безусловно и за паричните задължения. Интересът на кредитора не се свежда само до получаване на стойността, независимо от естеството и вида на паричните знаци, в които е изразена. Интересът на кредитора да получи плащането в уговорената валута може да бъде обосновано най-малко с два икономически аргумента: 1.необходимостта да управлява оптимално своята ликвидност, в това число да предвижда сроковете, вида и размера на паричните си постъпления с цел извършване на плащания към своите кредитори без излишно съхранение на парични средства; 2.непоемане на валутен риск /т.е. риска от промяна на валутните курсове/ по отношение на друга валута, различна от тази, в която е уговорено изпълнението на паричните задължения към неговите кредитори. Ето защо изборът на валутата се явява съществен елемент от предмета на договора за кредит, а изпълнението в налични или в безналични пари във валута, различна от уговорената, е равнозначно на пълно неизпълнение и кредиторът може да откаже да приеме изпълнението без да изпадне в забава.


      Поредица разпореди от ЗПУПС регламентират начина на изпълнение на паричните задължения, уговорени в чужда валута /чл.34, чл.39, ал.1,т.2, чл.64,ал.5 и ал.7, чл.66, чл.68 и др/ в това число законът утвърждава следните принципи на изпълнение на паричните задължения. 


а/Плащанията се извършват във валутата, уговорена между страните. 


б/Доставчикът на платежни услуги незабавно осигурява на разположение на получателя сумата по платежната операция, като заверява платежната сметка на получателя със съответната сума.


в/ При услуга по обмяна на валута, лицето, предлагащо услугата по обмяна на валута, съобщава на платеца предварително всички такси, комисиони и обменния курс, които ще използва при обмяната на валута. Платецът следва да приеме изрично предложените такси, комисиони и обменен курс, за да се осъществи услугата по обмяна на валута.

 

    Разпоредбите на ЗПУПС и Наредба № 3 обаче не регламентират в пълнота и по достатъчно категоричен начин усвояването и изпълнение на парични задължения по договори за кредит в чуждестранна валута, доколкото същите не възпрепятстваха прилагането на горепосочените нелоляни търговски практики и провокираха непоследователна съдебна практика, накърняваща правата и законните интереси на потребителите - кредитополучатели по визираните договори за кредит. Това доведе до необходимостта от създаване на изрична законова уредба, която да систематизира материята, да осигури безпротиворечиво тълкуване и прилагане на закона, за препятства по-нататъшни нелоялни търговски практики и да защити в по-пълна степен правата и интересите на потребителите на финансови услуги.

 

   2.Вторият проблем при договорите за кредит в швейцарски франк е свързан с липсата на пълна и достъпно изложена преддоговорната информация, както и липса на аналогична информация като част от съдържанието на договора за кредит, с която на ясен и разбираем за средностатистическия потребител език да бъде обяснено какво представлява поемания от него валутен риск и до какви последици ще доведе сключването на договор във валута различна от лев. В част от договорите присъства предупреждение за увеличение на погасителните вноски, в други се прокарва смешение между валутен и лихвен риск, но в нито един от типовите договори, предлагани от търговските банки, не фигурира разпоредба, която по достатъчно ясен и категоричен начин да обяснява на потребителите, че промяната на обменния курс на валутата по кредита би могла да доведе до чувствително нарастване левовата равностойност на остатъка от дължимата от тях главница, и успоредно с това увеличаване левовата равностойност на дължимите по договора лихви, такси, комисиони и други разноски, така че на базата на тази информация потребителите да съпоставят поемания от тях валутен риск с предлаганото от банката несъществено намаляване на лихвения процент при сключване на договор за кредит във валутна единица швейцарски франк спрямо същия договор в лева и евро, и на база на тази предварителна информация, като отчетат своите финансови възможности, поеманите рискове и потребностите си, в това число предстоящите плащания, да вземат информирано решение. В това отношение действащата нормативна уредба разкрива сериозен законодателен пропуск, тя не изисква от търговските банки, нито санкционира предлаганите от същите непълни разяснения във връзка с поемания валутен риск, същата не е пригодена спрямо съвременните обществени отношения, при които сключването на договори в чуждестранна валута /различна от лев/ стана практика, при едновременното наличие на поредица неблагоприятни фактори : сравнително ниско ниво на финансова грамотност сред населението, липса на ефективна извънсъдебна защита срещу нелоялните банкови практики, в това число липса на института на финансовия омбудсман, закъснялата дискусия по повод необходимостта от приемане на закон за фалит на физически лица, непознаване практиката на Съда на ЕС от българските правораздавателни органи и непълното транспониране на европейското законодателство в защита правата на портебителите на финансови услуги в страната.


    3.Третият проблем е свързан с липсата на разпоредби както в действащата нормативна уредба, така и в сключените договори за кредит, които да гарантират своевременното уведомяване на кредитополучателите за нарастващия франк и за случващото се с остатъка от дължимите главници, лихви, такси и други разноски по кредита. Вменяването на законово задължение от страна на банката за незабавно уведомяване на кредитополучателите за всяка промяна на обменния курс по договора, която рефлектира върху размера на техните парични задължения /левовата му равностойност/ представлява защитен механизъм срещу прекомерността /неограничеността/ на поемания от последните валутен риск, тя би им позволила да вземат информирано решение, като направят избор своя дали и кога да превалутират /да сменят валутата по кредита/, с цел да спестят последващо увеличение левовата равностойност на техните парични задължения вследствие покачването на франка.


       4.Четвърти проблем : липсата на своевременно уведомяване от страна на банките за промяната на приложимия по договора обменен крус доведе едновременно с това и до преклузия на сроковете за предявяване на редица искове, в това число на конститутивния иск за изменение на договорите с цел възстановяване нарушеното равновесие на насрещните престации по договорите за кредит в швейцарски франк чрез института на стопанската непоносимост по чл.307 от ТЗ (финансовата криза 2008 г. провокира първото рязко покачване обменния курс на франка спрямо лева). Същевременно искът по чл.307 от ТЗ, а и изградената при неговото правоприлагане съдебна практика почиват на интерпретации, тълкувания и изисквания към търговците като професионалисти, от тях се очаква да полагат професионална грижа, да разполагат със задълбочени знания и умения, свързани с предмета на извършваната от тях търговска дейност. Потребителите - физически лица очевидно не могат да покрият тези завишени изисквания, а и не е оправдано, нито справедливо да поставяме същата висока летва спрямо тях при отчитане на тяхната добросъвестност и коректност при сключването на договорите за кредит и по време на тяхното изпълнение. Това налага създаване на специален институт на потребителска стопанска непоносимост, която да отчете спецификата на обществените отношения, породени при договорите за кредит с физически лица. Тези договори са абсолютни търговски сделки, но едната страна по тях /потребителите/ не е търговец, тя не разполата с равностойни на другата страна /банката/ познания и финансови възможности да посреща всички предизвикателства и промени на глобалния финансов пазар, които рефлектират пряко върху параметрите по сключените договори за кредит.

   5.Петият проблем е свързан с наложените нелоялни банкови практики в същите договори, при които на базата на неясни и непълни формулировки в договорите за кредит е предоставена правна възможност на банките едностранно да увеличават размера на остатъка от дължимата олихвяема главница чрез последващо добавяне на нововъзникнали парични задължения към олихвяемата сума по кредита. Напр. дължимите застрахователни премии по ежегодно сключваните застраховки живот и имот се добавят към олихвяемите суми по договорите за кредит независимо от обстоятелството, че същите са незабавно дължими и еднократно платими от кредитополучателите. По аналогичен начин по кредити, сключени в швейцарски франк, но отпуснати в евро, някои търговски банки увеличиха размера на дължимата олихвяема главница посредством вторично добавяне на изкуствено получените разлики между първоначално усвоената сума в евро и нейната парична равностойност след преобразуване по заложения в договорите за кредит кръстосан курс продава швейцарски франк / лева и курс купува евро/лева. За това вторично увеличение на остатъка от главниците по кредитите кредитополучателите не бяха уведомени от банките, нито предполагат неговото извършване, доколкото банковото бордеро по осъществените обменни операции и последващите осчетоводявания по кредитите не са предоставени на вниманието на кредитополучателите. Тези нелоялни практики налагат прецизиране дефиницията на договора за банков кредит, в това число изрично, пълно и изчерпателно изброяване на същинските елементи от предмета на договора за кредит.


     6.Шестият проблем по визираните договори, и в частност по възстановяване на нарушените права и законни интереси на потребителите, произтичащи от същите договори, е свързан със съществуващата сериозна бариера пред достъпа до правосъдие пред потребителите поради високите размери на дължимите съдебни такси и разноски по делата, числящи се на база на материалния интерес /стойността по кредита/. Колизията на интереси на работещите в съдебната система, които от една страна се произнасят по дължимостта и по размера на съдебните такси, а от друга страна сформират своите трудови възнаграждения /бонуси, заплати, добавки/ въз основа на същите приходи, както и наложената несправедлива съдебна практика да се прилага пропорционална такса от 4 % върху стойността на целия договор дори при искове за частична нищожност на отделни типови разпоредби от договорите за кредит, да се облага с държавна такса поотделно като самостоятелен иск всяка претенция за нищожност на клауза и дори на алинея от договор, както и да се прилага тарифата за оценяеми искове дори при неоценяеми по размер претенции налага необходимостта от законодателна намеса, която да възстанови нарушеното равновесие. Механизмът, по който се образуват и променят лихвите и обменните курсове по договорите за кредит, зависимостта на техните размери от бъдещите промени на обективните пазарни индекси, курсове и измерители, както и дългосрочният характер на договорите за кредит обуславят неоценяемият характер на редица претенции и искове, в това число неоценяем по характер е установителният иск за нищожност на отделни клаузи от договора за кредит при запазване на неговата валидност, неоценяем е и конститутивният иск за стопанска непоносимост, при който няма как да се оцени изискваното изменение на приложимите лихви, обменни курсове или размер на паричните задължения спрямо бъдещите стойности на същите пазарни измерители и индекси при обичайно развитие на пазара. В случая следва да се отчетат особеностите на договора за банков кредит, при който към момента на предявяване на иска, както и към момента на произнасяне на съдебното решение няма как да се предвиди какъв би бил размерът на пазарните индекси, параметри и стойности в един бъдещ период в дългосрочен аспекс /20-30 години/ при обичайно развитие на правоотношенията, спрямо чието текущо изменение се възразява поради настъпилата стопанска непоносимост и се очаква съдебна интервенция /изменение/.


       С цел систематизация, преодоляване на противоречиви тълкувания, препятстване на нелоялни търговски практики и по-добра защита на потребителите предлагам промени в няколко нормативни акта, които целят : 

1.Да приложат класическите правила за форма, сключване и изпълнение на облигационния договор и спрямо договора за банков кредит.  

2.Да уредят изчерпателно предмета на договора за банков кредит, както и изискванията към неговото точно и пълно изпълнение. 

3.Да създадат условия потребителят да направи информиран избор, съобразен с неговото финансово състояние и потребности, избягвайки ненужно поемане на валутен и лихвен риск и при пълно съзнание за правните последици преди сключването на договора. 

4.Да обезпечат законосъобразното изпълнение на договорените задължения. 

5.Да предоставят на потребителите свободен достъп до правосъдие, както и право на промяна по договорите в случай на настъпване на обективни обстоятелства, довели до нарушаване баланса на насрещните задължения по договора.

6.Да защитят потребителите от някои нелоялни търговски практики, установени на пазара на финансови услуги в България

7.Да гарантират и подробрят стабилността на финансовата система в страната чрез създаване на ясни правила за извършване на законосъобразна и лоялна банкова дейност.

   Предлаганите промени обхващат три нормативни акта : ЗКИ, ЗПК и ЗЗП, както следва:

 

 

 

 З       Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

   в  сила от 01.01.2007 г.

 

О   Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г.

 

§.1: В чл.58, ал.1 се създава нова т.5 със следното съдържание : 

 

Чл.58 (1) При отпускане на кредит банката предоставя безплатно и в писмена форма на клиента своите условия по кредитите, които съдържат най-малко:


т.5. валутата на кредита, курсът, който е приложим и моментът, към който се прилага този курс при изчисляване размера на паричното задължение.

 

§.2 : В чл.58 се създават нови ал.5 и ал.6 със следното съдържание:

 

ал.5 Страните следва да уговорят изрично и изчерпателно в договора за кредит размера на паричното задължение /главница, лихви, такси, комисиони и други разноски/, валутата на паричното задължение, курсът, който е приложим и моментът, към който се прилага този курс при изчисляване размера на паричното задължение. 


ал.6 В случай, че страните са посочили в договора различни валути за ползване, усвояване и погасяване на кредита и не съществува яснота коя е уговорената между тях валута, паричните задължения по договора се смятат за уговорени в размера и валутата, в които кредитът е предоставен на разположение на кредитополучателя по сметка, с която той може да се разпорежда.


§.3. Създава се нов чл.58а със следното съдържание:

     Чл.58а (1) Изпълнението на паричните задължения по договора следва да се извършва по време, място, размер и валута, уговорени от страните по договора.


   (2) Изпълнението на паричните задължения по договора е извършено, когато договорената сума е осигурена на разположение на получателя по платежна сметка, с която той може да се разпорежда.


   (3) Изпълнението в налични или в безналични пари във валута, различна от уговорената, е равнозначно на пълно неизпълнение и получателят може да откаже да приеме изпълнението.


  (4) Преди осъществяване на сделка по обмяна на валута във връзка и по повод изпълнението на договор за банков кредит лицето, предлагащо услугата по обмяна на валута, е длъжно да съобщи на платеца размера на всички такси, комисиони и обменния курс, при които ще се осъществи обмяната. Платецът предоставя своето информирано съгласие, като приема изрично предложените такси, комисиони и обменен курс, като условие за валидност на сделката по обмяна на валута.

 

 

     Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит

   
 В сила от 12.05.2010 г.  

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

 

§1. В чл.5 се създава нова ал.15 със следното съдържание : 

(15) При кредити, предлагани във валута, различна от лев, кредиторът или кредитният посредник задължително предоставя на потребителя разяснения за поемания от потребителя валутен риск и неговите последици по отношение на всяко едно от паричните задължения по договора /главница, лихви, такси, комисиони и др.разноски/, както и данни за приложимите от кредитора механизми за ограничаване на валутния риск, включително онагледяващ пример за отражението, което би имало всяко изменение на валутния курс върху размера на паричните задължения, деноминирани в лева.

 

§2. В чл.10 се създава нова ал.5 със следното съдържание :  

(5) При договори за кредит, сключени във валутна единица, различна от лев, задължително се посочва валутата на кредита, курсът, който е приложим по договора, и моментът, към който се прилага този курс при изчисляване размера на паричното задължение, механизъм за ограничаване на колебанията във валутния курс в разумен обем, както и право на потребителя да промени валутната единица на паричните задължения по кредита във всеки един момент от действието на договора, условията, при които се извършва тази промяна, и едновременно с това право на потребителя да бъде незабавно уведомен за всяко изменение на валутния курс, с цел да се гарантира упражняването на правото му на промяна на валутата по кредита. 

 

§3. В чл.10 досегашната ал.5 се променя на ал.6, като след думите : "условията по ал. 4" се добавя следния текст "и ал.5", така че разпоредбата добива следното съдържание :

(6). "Всяка уговорка, която противоречи на условията по ал. 4 и ал.5 или ги заобикаля, е нищожна."


     §4 В чл. 14. (1) след думите "промяна на лихвения процент" се добавя : "и/или валутния курс при договори, сключени във валута различна от лев, когато е налице промяна на погасителните вноски и/или на което и да е парично задължение по договора, деноминирано в лева", а в т.1 на същата алинея след думите "новия лихвен процент" се добавя : "и/или валутен курс както и размера на всяко парично задължение /главница, лихви, такси и др.разноски/, деноминирано в лев по променения валутен курс", така че разпоредбата добива следното съдържание : 

чл.14, ал.1 „Кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител за всяка промяна на лихвения процент и/или валутния курс при договори, сключени във валутна единица различна от лев, когато е налице промяна на погасителните вноски и/или на което и да е парично задължение по договора, деноминирано в лева, преди влизането в сила на промяната, както и за:

1. размера на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент и/или валутен курс, както и размера на всяко парично задължение /главница, лихви, такси и др.разноски/, деноминирано в лев по променения валутен курс. 

 

§5. В глава ХV – Способи за решаване на потребителски спорове - се създава нов раздел ІІІ-“Потребителска стопанска непоносимост, с единствен чл.40а със следното съдържание:

 

Раздел ІІІ.


Потребителска стопанска непоносимост 

Чл.40а, ал.1 Съдът може по искане на потребителя да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. 

ал.2. Потребителят може да поиска от съда предварително обезпечение на предявения иск посредством спиране или привременно намаляване на дължимите плащания по времето, докато трае процесът. При постановяване на съдебното решение съдът взема впредвид извършените до приключване на съдебното дирене плащания.

ал.3. Неизпълнение на потребителя поради повишение в размера на паричното задължение, което се дължи на стопанска непоносимост, не е пречка за предявяване на иска по ал.1.

 

 

ал.4. При предявяване на иска по ал.1 се дължи проста държавна такса в размера, установен за неоценяемите искове.

 

ал. 5. Искът може да бъде предявен и по договори за кредит по чл. 4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПК.

§ 6. Разпоредбите на §4 и §5 се прилагат и по безсрочни договори за кредит, сключени преди датата на влизането му в сила.
 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

 

В сила от 10.06.2006 г.

 

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.


§.1. В чл.143 от ЗЗП се създават нови т.9а, т.14а, т.14б, т.14в и т.14г със следното съдържание :


 

     Чл.143 от ЗЗП: Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като:


 

    т.9а налага на потребителя приемането на клаузи за поемане на валутен или лихвен риск, с които той не е имал възможност да се запознае преди сключването на договора, в това число чрез предоставяне на онагледяващ пример за отражението, което би имало изменението в приложимия пазарен индекс или валутен курс върху размера на всяко от паричните задължения по договора /главница, такси, лихви, комисиони и др.разноски/, деноминирани в лева.

 

   т.14а налага на потребителя да изпълни своите задължения във валутна единица, различна от лев, в случай че търговецът или доставчикът не е изпълнил своите насрещни парични задължения в идентична валутна единица, като това води до значително неравновесие между правата и задълженията на страните;

 

   т.14б предвижда изпълнението на паричните задълженията на търговеца или доставчика да се осъществи в нарушение на законовите правила за точно и пълно изпълнение, в това число чрез паричен превод по платежна сметка, до която потребителят няма достъп да се разпорежда.

 

     т.14в предоставя право на търговеца или доставчика да промени валутната единица или начина на изпълнение на паричното задължение без едновременно с това да бъде предоставено насрещно право на потребителя да направи избор относно валутната единица и начина на изпълнение на паричното задължение.

 

   14г налага на потребителя да поеме парично задължение или да извърши обмяна на валута или каквато и да е платежна операция, без предварително да е запознат с прилагания от търговеца или доставчика обменен курс, такси и комисиони, и без да е дал своето информирано съгласие за поемане на паричното задъжение или за извършване на обменната операция или платежна операция при предложените стойности.


   §.2. В в чл.146 се създава нова ал.6 със следното съдържание : При предявяване на искове по ал.1 за нищожност на повече от една клауза в договор и/или общи условия се дължи една държавна такса в размера, установен за неоценяемите искове, независимо от броя на разпоредбите, чиято нищожност се претендира.
Гласувай:
3
0


Вълнообразно


1. apostapostoloff - Кой ще чете тоя ферман, изписан
08.04.2015 19:17
с малки букви бе, чоджум?...
цитирай
2. expose - Който има интерес.
09.04.2015 00:41
За блог.бг размерът има значение. Със средни букви е ферман и реже текста, а с малки е резюме и го публикува цял. :-)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: expose
Категория: Новини
Прочетен: 495591
Постинги: 113
Коментари: 123
Гласове: 231
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Омбудсманът призова Дянков да защити клиентите от банките
2. Нарушения в реклами и договори за потребителски кредити според Комисия за защита на потребителите
3. Неравноправни клаузи в Общите условия на „Юробанк И Еф Джи България” АД
4. Неравноправни клаузи в общите условия за кредитиране на „ПроКредитБанк” АД
5. Омбудсмана на Република България: Абсурд е за 5 лв. такса да плащаме 6 лв. на банката
6. ПОДАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
7. И банките имат слаби места - интервю с адв.Десислава Димитрова
8. Осъдих ЦКБ за незаконна лихва
9. Лихвите в България - удобно (не)зависими...когато рискът пада... те продължават да се качват
10. Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на България от 2011 г.
11. Отворено писмо: Ако законът беше ясен, дали хиляди майки биха го нарушили?
12. Списък на спечелените дела срещу банки в България
13. Омбудсманът сезира КС за противоконституционност на чл. 417, т.2 от ГПК
14. Осъдени банки поради незаконосъобразно повишени лихви по ипотечни кредити
15. КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ПОТРЕСЕН СЪМ, ШЕФЪТ НА БНБ ОЧЕВИДНО НЕ ПОЗНАВА КОНСТИТУЦИЯТА
16. Още 4 банки разследвани за манипулиране на лихви
17. ЕС предлага манипулирането на лихви да се криминализира
18. Скандалът с лихвите се разраства
19. За тези, които пропуснаха предаването "Имат ли равни права банките и клиентите : http://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/video/1515421224-Imat_li_ravni_prava_bankite_i_klientite.html .
20. Русенец осъди "Уникредит" на 2 инстанции, банката му дължи надвзети пари
21. Любомир Христов: Банковият лобизъм в парламента е зараза с предсмъртни размери
22. Експерти: Седем мерки спират банките да крадат клиентите си